Kalmár László élete 

Kalmár László önéletrajzából (1976)

A somogymegyei Edde községhez tartozó Alsó-Bogát pusztán születtem 1905. március 27-én. Édesapám ott uradalmi intéző volt az Inkey-féle nagybirtokon. Később, kb. 1 ½ éves koromban a fejérmegyei Sárszentágota községbe került intézőnek a Leopold-féle bérelt nagybirtokra. Édesanyám kereskedő-családból származott.

Tanulmányi adataim. Otthon megtanultam írni, olvasni, számolni, 1910-ben egy rövid vizsga után, bár még nem voltam hat éves, egyenesen az elemi iskola II. osztályába vettek fel. Elemi iskolai tanulmányaimat (a II-V. osztályt) Sárszentágotán végeztem az osztatlan községi (később állami) népiskolában, középiskolai tanulmányaimat a budapesti I. kerületi állami főgimnáziumban végeztem 1914 őszétől 1922 nyaráig, amikor kitűnő eredménnyel érettségit tettem. Egyetemi tanulmányaimat a budapesti tudományegyetem bölcsészettudományi karán végeztem mint matematika-fizika szakos tanárjelölt az 1922-26. években. Egyetemi tanulmányaim alatt II. féléves koromtól kezdve az Eötvös József Kollégium tagja voltam. 1927 májusában középiskolai tanári oklevelet szereztem a matematika-fizika szakon; 1927 júniusában egyetemi bölcsészdoktori szigorlatot tettem matematikából mint főtárgyból, elméleti és kísérleti fizikából mint melléktárgyakból. 1932 júniusában a szegedi tudományegyetemen magántanári képesítést szereztem az “Aritmetika és analízis” című tárgykörből. 1941-ben egy akkori miniszteri rendelet folytán újból kellett magántanári képesítést kérnem, azonban ezt a kérésemet a minisztérium csak a felszabadulás után, 1945 áprilisában intézte el; időközben tehát magántanári előadásokat nem tarthattam. Röviddel kérésem elintézése után egyetemi rendkívüli tanári címet kaptam. Az újjászervezett Magyar Tudományos Akadémia 1949. október 31-én levelező tagjává választott; e minőségem folytán az új tudományos minősítések életbeléptével megkaptam a matematikai tudományok doktora fokozatot. A Magyar Tudományos Akadémia 1961. évi közgyűlése az Akadémia rendes tagjává választott.

Állásaim. Egyetemi doktori oklevelem megszerzése után 1927 júniusában a Vatea elektroncső-gyárban kaptam állást mint kutató laboratóriumi fizikus. 1927. szeptember 1-én a Szegedi Tudományegyetemre kerültem tanársegédnek a matematika-fizikai tanszék mellé. Az 1928-29. tanév első felében részt vettem az éppen akkor Szegedre költöztetett polgári iskolai tanárképző főiskola üresedésben lévő matematikai tanszékének ellátásában. 1929 februárjától helyettesítettem a matematikai tanszékek Rockefeller-ösztöndíjjal külföldön tartózkodó adjunktusát, Radó Tibort, 1930 őszéig, amikor Radó az Egyesült Államokban kapott egyetemi tanári kinevezése miatt itteni adjunktusi állásáról lemondott és helyére én kaptam adjunktusi kinevezést a matematikai tanszékhez. 1931-től, a szegedi Eötvös Loránd Kollégium alakulásától kezdve 1944-ig mellékfoglalkozásként matematikai szakórákat tartottam a kollégiumban. 1934 májusától, amikor Haar Alfréd, egyetemünk professzora meghalt, kari megbízás alapján részt vettem tanszékének ellátásában. 1944 tavaszán a Sztójai kormány fasiszta rendelete alapján felmentettek adjunktusi állásom alól. A felszabadulás után, 1944 októberében, az egyetem rektorhelyettese újból megbízott az adjunktusi teendők ellátásával. 1946 decemberében egyetemi intézeti tanári kinevezést kaptam a Szegedi Tudományegyetemre, 1947 márciusában pedig ugyanezen egyetem felsőbb mennyiségtani tanszékére egyetemi tanárrá neveztek ki. Az 1950/51. tanévben a Szegedi Tudományegyetem rektora voltam. 1957 áprilisától 1965 decemberéig másodállásként a Magyar Tudományos Akadémia Matematikai Kutató Intézete “Matematikai logika és alkalmazásai” csoportját, amely később osztállyá alakult át, vezettem, eleinte mint tudományos munkatárs, majd 1958 júliusától 1965 november végéig mint osztályvezető. 1967. január 1-től ez a kutatóintézeti osztály átalakult a Magyar Tudományos Akadémia Matematikai Logikai és Automataelméleti Tanszéki Kutató Csoportjává; azóta ezt vezettem 1975 szeptember végéig megbízás alapján. Az 1960-61. tanévben, mint megbízott előadó, matematikai logikai előadásokat tartottam a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán filozófia szakos hallgatóknak. 1963 február óta a szegedi József Attila Tudományegyetem Kibernetikai Laboratóriumát is vezettem az Egyetem tudományos rektorhelyettesének, majd 1965 április óta, a Művelődésügyi Miniszter első helyettesének megbízása alapján. Egyetemi tanszékem neve 1970 júliusától A matematika alapjai és számítástechnikai tanszékre, 1971. októbertől kedve Számítástudományi tanszékre változott. 1975. októbertől nyugállományba kerültem.

Tudományos eredményeim, kitüntetéseim. A matematika már középiskolás diák korom óta nagyon érdekelt, emiatt más tárgyakat sokszor elhanyagoltam. 1922 őszén megnyertem az Eötvös Loránd Matematikai és Fizikai Társulatnak az abban az évben érettségizett diákok részére rendezett matematikai versenyén az első díjat. I. éves tanulmányaim végén egyetemi pályadíjat nyertem a Lagrange-féle interpolációs polinomok összetartozásáról írt pályamunkámmal. Tanársegéd, majd adjunktus koromban több ízben kaptam belföldi tudományos kutatói ösztöndíjat. 1936-ban az Eötvös Loránd Matematikai és Fizikai Társulat tudományos munkásságomért König Gyula jutalommal tüntetett ki. 1950. március 15-én a Kossuth-díj II. fokozatát kaptam. A Bolyai János Matematikai Társulat 1954-ben Beke Manó Emlékdíjjal tüntetett ki. A Művelődésügyi Minisztérium 1964-ben az Oktatásügy Kiváló dolgozója jelvénnyel tüntetett ki. A Magyar Népköztársaság  Elnöki Tanácsa 1965-ben, majd 1970-ben újból a Munka Érdemrend Arany Fokozata Érdemrendet, továbbá az utóbbi alkalommal a Felszabadulási Jubileumi Emlékérmet adományozta számomra. A Bolyai János Matematikai Társulat 1970. december 10-én Szele Tibor Emlékéremmel tüntetett ki. A Magyar Népköztársaság Kormánya 1975-ben az Állami Díj I. fokozatával tüntetett ki. A József Attila Tudományegyetemtől 1975-ben József Attila emlékérmet, a Neumann János Számítógéptudományi Társaságtól 1976-ban Neumann János emlékérmet kaptam. A mai napig 88 tudományos dolgozatom jelent meg nyomtatásban. Főszerkesztője vagyok az Alkalmazott Matematikai Lapok c. folyóiratnak; társszerkesztője vagyok a szegedi Acta Scientiarum Mathematicarum és a budapesti Matematikai Lapok, valamint az Információ-Elektronika című folyóiratnak, szerkesztőbizottsági tagja a Magyar Tudományos Akadémia Acta Mathematica Academiae Scientiarum Hungaricae és a Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica című folyóiratainak, valamint a Bolyai János Matematikai Társulat Periodica Mathematica Hungarica c. folyóiratának, továbbá a Német Demokratikus Köztársaságban megjelenő Zeitschrift für mathematische Logik und Grundlagen der Mathematik és Elektronische Informationsverarbeitung und Kybernetik, a Német Szövetségi Köztársaságban megjelenő Archiv für mathematische Logik und Grundlagenforschung című folyóiratnak, valamint a Magyar Tudományos Akadémia és a Szovjetunió Tudományos Akadémiája által közösen kiadott “Problemi upravlenyija i tyeorii informacii” c. folyóiratnak 1963. január 1-től 1965 december 31-ig alelnöke voltam a Nemzetközi Tudománytörténeti és Tudományfilozófiai Unió Logikai, Metodológiai és Tudományfilozófiai Osztálynak.

Külföldi utaim. 1920 őszén a Gyermekvédő Liga kb. háromhónapos üdülésre Svájcba vitt. 1927 szeptemberében állami ösztöndíjat kaptam a bécsi Collegium Hungaricumba, azonban nem vettem igénybe, mert féltem, hogy ezzel elszalasztanám azt az alkalmat, hogy tanársegéd lehessek. 1928 nyár végén az akkor kapott belföldi tudományos kutatási ösztöndíjam felhasználásával részt vettem a bolognai nemzetközi matematikai kongresszuson, 1929 nyarán pedig, ugyancsak belföldi tudományos kutatási ösztöndíjam felhasználásával, Göttingenben voltam tanulmányúton. 1931 nyarán, egészségi állapotom helyreállítására, Tirolban üdültem. 1932 őszén saját költségemen részt vettem a zürichi nemzetközi matematikai kongresszuson és ott előadást is tartottam. Szerettem volna részt venni 1936 nyarán az oslói nemzetközi matematikai kongresszuson is, de ezt nem tehettem, mert behívtak katonának nyári újonckiképzésre. A felszabadulás után, 1948 augusztusában, a magyar állam költségén részt vettem az amsterdami nemzetközi filozófiai kongresszuson és ott előadást is tartottam. 1950-ben a Magyar Tudományos Akadémia képviseletében részt vettem a berlini Német Tudományos Akadémia 250 éves jubileumán. Ugyanabban az évben, mint a budapesti II. Országos Békekongresszus által megválasztott küldött, részt vettem a Béke Hívei II. Világkongresszusán Varsóban. 1952 nyarán a SZOT jutalomüdülése keretében a Magas Tátrában üdültem. 1953-ban a Magyar Tudományos Akadémia kiküldetésében részt vettem a varsói matematikai kongresszuson és ott előadást is tartottam. 1954-ben a magyar-német kultúregyezmény keretében Berlinben, Greifswaldban, Jenában, Leipzigben és Dresdenben tudományos előadásokat tartottam. 1956-ban a Magyar Tudományos Akadémia kiküldetésében részt vettem a Szovjetunió Összszövetségi Matematikai Kongresszusán Moszkvában, és ott két előadást tartottam. 1957-ben a Magyar Tudományos Akadémia kiküldetésében részt vettem az Amsterdamban rendezett “Konstruktivitás a matematikában” tárgyról tartott kollokviumon és ott előadást tartottam. Ugyanebben az évben a Szovjet Tudományos Akadémia meghívására részt vettem a Moszkvában tartott, jelfogó-rendszerek elméletével foglalkozó konferencián, majd a Magyar Szabványügyi Hivatal képviseletében a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet Kopenhágában tartott ülésén, továbbá Kopenhágában és Aarhusban tudományos előadásokat is tartottam. 1958-ban a Magyar Tudományos Akadémia kiküldetésében részt vettem az edinburghi Nemzetközi Matematikai Kongresszuson, utána pedig a Művelődésügyi Minisztérium kiküldetésében a namuri Nemzetközi Kibernetikai Kongresszuson; mindkét alkalommal előadást is tartottam. 1958-59 telén a magyar-kínai kultúregyezmény keretében, valamint a sanghaji Futan-Egyetem meghívására a Kínai Népköztársaságban tartottam előadásokat Pekingben, Vuhanban, Sanghajban és Hangcsouban, visszajövet pedig Moszkvában folytattam tudományos megbeszéléseket. 1959-ben a Magyar Tudományos Akadémia kiküldetésében Varsóban a Lengyel Tudományos Akadémia által a matematika alapjairól rendezett szimpóziumon, majd pedig, ugyancsak a Magyar Tudományos Akadémia kiküldetésében, a leipzigi egyetem alapításának 550. évfordulója alkalmával rendezett nemzetközi filozófiai szimpóziumon vettem részt, mindkét alkalommal tudományos előadást is tartottam. 1960-ban a Magyar Tudományos Akadémia kiküldetésében részt vettem a Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik által Freibergben (NDK) rendezett tudományos ülésszakon, ugyanebben az évben a Német Tudományos Akadémia és a berlini Humboldt-Egyetem meghívására alapításának 150 éves évfordulója alkalmával rendezett matematikai szimpóziumon; mind a három alkalommal tudományos előadást is tartottam. 1961-ben, ugyancsak a Magyar Tudományos Akadémia kiküldetésében, részt vettem Varsóban a Lengyel Tudományos Akadémia által az automatikus programozás módszereiről rendezett konferencián, majd a természettudományok metodológiájában a megalapozás kérdéséről rendezett nemzetközi kollokviumon; mindkét alkalommal tartottam egy-egy tudományos előadást. 1962-ben a Német Tudományos Akadémia által, a kibernetika matematikai és fizikai-műszaki kérdéseiről rendezett tudományos ülésszakon vettem részt a Magyar Tudományos Akadémia kiküldetésében; itt három tudományos előadást tartottam, majd utána a Jenai Egyetem Matematikai Intézetének meghívására ott is tartottam egy előadást. Ugyanabban az évben Bukarestben jártam a Magyar Tudományos Akadémia kiküldetésében s ott négy tudományos előadást tartottam; később pedig, ugyancsak a Magyar Tudományos Akadémia kiküldetésében, részt vettem Dresdenben a II. Nemzetközi Számítástechnikai Kollokviumon és ott is tartottam egy tudományos előadást, majd utána a Leipzigi Egyetem Filozófiai Intézetének meghívására ott is. Ugyanebben az évben részt vettem a stockholmi Nemzetközi Matematikai Kongresszuson, ott előadást is tartottam, utána pedig a Nemzetközi Tudománytörténeti és Tudományfilozófiai Unió helsinki-i matematikai logikai kollokviumán vettem részt, majd pedig, a Művelődésügyi Minisztérium kiküldetésében, részt vettem Moszkvában a Nemzetközi Automatikai Szövetségi műszaki kollokviumán; ott is, valamint a kollokvium utáni kirándulás alkalmával Tbilisziben is tartottam egy-egy előadást. Ugyancsak 1962-ben, a Német Tudományos Akadémia meghívására, részt vettem a Német Tudományos Akadémia által rendezett kibernetikai konferencián; e tanulmányutam során Berlinben és Greifswaldban két-két, Rostockban egy előadást tartottam. Ugyanez évben a Magyar Tudományos Akadémia kiküldetésében részt vettem Varsóban a baráti országok akadémiái közötti többoldalú együttműködés “A számítástechnika tudományos problémái” című kutatási területe koordináló bizottságának ülésén; ez alkalommal két tudományos  előadást tartottam. 1963-ban a Párizsi Egyetem Természettudományi Karának meghívására, a Művelődésügyi Minisztérium kiküldetésében, egyetemi előadásokat tartottam és szemináriumot vezettem Párizsban; ezenkívül Párizsban hat, Toulouseben két tudományos előadást tartottam. Ugyanez évben, a Magyar Tudományos Akadémia kiküldetésében, részt vettem Kijevben a baráti országok akadémiái közötti többoldalú együttműködés “A számítástechnika tudományos problémái” című kutatási területe nemzetközi koordináló bizottságának “Az automatikus programozás módszerei és a gépi nyelvek” tárgyú konferenciával együtt rendezett ülésén; a konferencián egy beszámolót és egy tudományos előadást tartottam (az előbbit a többi magyar kiküldöttel együtt). Később ugyanez évben, ugyancsak a Magyar Tudományos Akadémia kiküldetésében Bukarestben részt vettem a Román Népköztársaság Akadémiája által szervezett matematikai nyelvészeti szemináriumon; itt két előadást tartottam, majd a Román Népköztársaság Akadémiája Matematikai Intézetében, a Bukaresti Tudományegyetem Matematikai Karán és a Bukaresti Tudományegyetem Számítástechnikai Központjában is tartottam egy-egy előadást; majd onnan, a Művelődésügyi Minisztérium kiküldetésében, Moszkvába utaztam, ahol a Baumannról elnevezett Felsőfokú Műszaki Főiskolán tartottam három előadásból álló előadássorozatot, továbbá a Szovjetunió Tudományos Akadémiája Természettudomány- és Technika-Történeti  Intézetében is tartottam egy előadást. 1964-ben, a Művelődésügyi Minisztérium kiküldetésében, Párizsban részt vettem a Nemzetközi Tudománytörténeti és Tudományfilozófiai  Unió vezetőségi ülésén és ezen Unió Logikai, Metodológiai és Tudományfilozófiai Osztálya végrehajtó Bizottsági ülésén. Ugyanakkor részt vettem a Párizsi Egyetem Természettudományi Kara Valószínűségszámítási és Matematikai Fizikai Tanszéke által B.W. Beth amsterdami professzor emlékére rendezett nemzetközi kollokviumon, ahol két előadást, a Párizsi Egyetem Természettudományi Karán még két előadást, az akkor a Conseil National des Recherches Scientifigueshez tartozó Blaise Pascal Intézet keretében működött Programozási Intézetben még négy előadást, végül Grenoble-ban az Alkalmazott Matematikai Szolgálat keretében is két előadást tartottam. Ugyanez évben, a Magyar Tudományos Akadémia kiküldetésében Jeruzsálemben részt vettem a Nemzetközi Algebrai Nyelvészeti és Automataelméleti Konferencián és a Nemzetközi Logikai, Metodológiai és Tudományfilozófiai Unió Logikai, Metodológiai és Tudományfilozófiai Osztálya közgyűlésén; a kongresszus egyik szimpóziumának előadását tartottam. Ugyancsak 1964-ben a Bolyai János Matematikai Társulat kiküldetésében Prágában részt vettem az algebrai Nyelvészeti és Gépi Fordítási Kollokviumon és ott egy előadást tartottam. 1965-ben, a Magyar Tudományos Akadémia kiküldetésében, részt vettem Londonban a Nemzetközi Tudományfilozófiai Kollokviumon és ott egy előadást tartottam; később pedig, ugyancsak a Magyar Tudományos Akadémia kiküldetésében, a Nemzetközi Tudománytörténeti Kongresszuson vettem részt Varsóban és Krakkóban. 1966-ban az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság kiküldetésében részt vettem Hercegnoviban a “Tudomány és Társadalom” konferencián. Később pedig, a Művelődésügyi Minisztérium kiküldetésében, Moszkvában a Nemzetközi Matematikai Kongresszuson vettem részt, utána a Magyar Tudományos Akadémia kiküldetésében Kijevben az Ukrán Tudományos Akadémia Kibernetikai Intézetével folytattam tudományos együttműködésről megbeszélést; Moszkvában és Kijevben egy-egy előadást tartottam. Ugyancsak ez évben, a Művelődésügyi Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia kiküldetésében, Varsóban az IFIP ALGOL munkaértekezletén vettem részt és két tudományos előadást is tartottam. 1967. február-márciusban a Művelődésügyi Minisztérium kiküldetésében Szuhanovoban (Szovjetunió) résztvettem az agy magasabb tevékenységei gépi modellezéséről rendezett szimpóziumon; ugyanez évben, kultúregyezményes kiküldetés során, a British Council vendégeként Londonban, Bristolban, Oxfordban, Leicesterben és Brightonban tudományos előadásokat tartottam. Ugyancsak 1967-ben Grenobleban nemzetközi számológépes nyelvészeti konferencián vettem részt a Magyar Tudományos Akadémia kiküldetésében, majd pedig Namurban Nemzetközi Kibernetikai Kongresszuson vettem részt a Művelődésügyi Minisztérium kiküldetésében; ott előadást is tartottam. Ugyanebben az évben résztvettem Bukarestben számítástechnikai és számológépes kollokviumon a Román Szocialista Köztársaság Akadémiája meghívására; ott is tartottam előadást. 1968 január elejétől április végéig a Művelődésügyi Minisztérium engedélyével a kanadai Waterlooi Egyetem vendégprofesszora voltam; ottani egyetemi előadásaimon kívül Waterlooban és Montrealban, továbbá hazatértemben, májusban, Londonban és Párizsban is tartottam előadásokat. Ugyanez évben, a Magyar Tudományos Akadémia kiküldetésében, Aiguillesben (Franciaország) résztvettem egy nemzetközi számológépes nyelvészeti szemináriumon, valamint Párizsban az ahhoz csatlakozó formális nyelvészeti napokon; az utóbbi rendezvényen előadást tartottam. 1969-ben a bécsi Munkás- és Alkalmazott Kamara hívott meg előadások tartására; ugyanebben az évben a Művelődésügyi Minisztérium kiküldetésében résztvettem Sånga-Säby-ben a Nemzetközi Számológépes Nyelvészeti Kongresszuson és azon is, majd Stockholmban is előadást tartottam; majd pedig, a Magyar Tudományos Akadémia kiküldetésében, részt vettem és előadást tartottam Oberwolfachban (NSZK) a Formális Nyelvek és Automataelmélet tárgyú ülésszakon. 1970-ben a Szlovák Tudományos Akadémia meghívására résztvettem a Smolenicében tartott algebrai Nyelvészeti Szimpóziumon és ott előadtam, majd pedig, a Magyar Tudományos Akadémia kiküldetésében, résztvettem és előadást tartottam Oberwolfachban a Matematikai Logikai ülésszakon. Ugyanebben az évben az MTA kiküldött Várnába a Matematikai Modellezési Konferenciára; a konferenciát követően, a Bolgár Tudományos Akadémia meghívására, előadást tartottam a BTA Matematikai Intézete Számolóközpontjában. Ugyancsak 1970-ben a Művelődésügyi Minisztérium kiküldetésében részt vettem Nizzában a nemzetközi Matematikai Kongresszuson, majd később a Magyar Tudományos Akadémia kiküldetésében, résztvettem Varsóban a programozás és a számológépek üzemeltetése automatizálásának módszereiről rendezett szimpóziumon. Ugyanez évben a Távközlési Kutató Intézet kiküldetésében Moszkvában részt vettem az ottani Információátadási Problémák Intézetével közös szemináriumon az Információelmélet és tanulóalgoritmusok problémájáról. 1971-ben Jugoszláviában vettem részt, ottani meghívásra, egy konferencián, majd a Művelődésügyi Minisztérium kiküldetésében Mannheimben és Oberwolfachban vettem részt konferenciákon és ott, valamint Münsterben és Stuttgartban egyetemi meghívásokra tartottam előadásokat. Ugyanebben az évben a Magyar Tudományos Akadémia kiküldetésében Bukarestben, majd később Oberwolfachban, Moszkvában és Halleben voltam kiküldetésben és tartottam előadásokat. 1972-ben ugyancsak a Magyar Tudományos Akadémia kiküldetésében Franciaországban, majd a Művelődésügyi Minisztérium kiküldetésében Lengyelországban voltam kiküldetésben és tartottam előadásokat, majd ugyancsak a Magyar Tudományos Akadémia kiküldetésében, Saarbrückenben jártam egy konferencián. 1973-ban, az MTA kiküldetésében,  az NDK-ban, Olaszországban, Franciaországban és Bulgáriában, az OMFB kiküldetésében pedig a Szovjetunióban jártam konferenciákon, ill. számítógép-kiállításon. 1974-ben részben a Magyar Tudományos Akadémia kiküldetésében, részben a Lengyel Tudományos Akadémia meghívására, részt vettem a Stefan Banach Nemzetközi Matematikai Továbbképző Intézet számítástudományi szemeszterének előadói sorában; majd utána, a Magyar Tudományos Akadémia kiküldetésében Saarbrückenben vettem részt egy konferencián. 1975-ben, a Magyar Tudományos Akadémia kiküldetésében, részben Kanadában, részben az Egyesült Államokban jártam, ahol egy tudományfilozófiai kongresszuson vettem részt, majd egyetemek meghívására előadásokat tartottam Londonban (Ontario, Canada), Buffaloban, Madisonban, Waterlooban és Torontoban.

[…]

Szeged, 1976. április 2.
Kalmár László

akadémikus,
nyug. egyetemi tanár