Gingl Zoltán

Elektronika

Tematika/tételsor

 1. Hálózatelméleti alapok. Hálózatok osztályozása, alapvető összefüggések. Ideális áramköri elemek. (T:21-32)
  • Lineáris hálózatok, példák. Váltóáramú lineáris hálózatok.
  • Példa nem-lineáris áramköri elemre, hálózatra.
  • Nem-ideális elemek közelítése ideális elemek felhasználásával: feszültséggenerátor, vezeték, ellenállás, kapacitás.
 2. Hálózatok számítási módszerei. Csomóponti potenciálok módszere. (T:31-36)
  • Csomóponthoz rendelt feszültségek viszonyítási alapja, ágáramok
  • Csomóponti egyenletek.
  • Ágak egyenleteinek felírása, az alkatrészeken, ellenállásokon eső feszültségek és rajtuk átfolyó áramok viszonya.
 3. Hurokáramok módszere. (T:36-39)
  • A hurokáramok definiálása. Az ágáramok kifejezése a hurokáramok segíségével.
  • A hurokegyenletek felírása, az alkatrészeken eső feszültségek előjele.
 4. Ellenállás-mátrix módszer. Eredő ellenállás számítása ellenállásmátrix-módszerrel. (T:38-39)
  • A hurokegyenletek felírása mátrix/vektor alakban.
  • A feszültségvektor komponenseinek megadása
  • Az ellenállásmátrix diagonális és nem-diagonális komponenseinek megadása
  • Passzív hálózat kiegészítése eredő ellenállás számításához. Gauss elimináció alkalmazása.
 5. Hálózatokra vonatkozó tételek. Thevenin és Norton tétele. A szuperpozíció tétele. (T:39-50)
  • Thevenin tétele. A helyettesítő generátor kiszámítása. A helyettesítő ellenállás kiszámítása Ohm törvényével. A helyettesítő ellenállás kiszámítása eredő ellenállás számítással.
  • Thevenin tételének alkalmazása feszültségosztó esetére.
  • Norton tétele, a helyettesítő áramgenerátor és ellenállás kiszámítása.
  • A szuperpozíció tétele. Feszültség- és áramgenerátorok hatásának kiiktatása. Példa: két földelt generátor kimenetnek összekötése két soros ellenálláson keresztül.
 6. Váltófeszültségű hálózatok. Frekvenciatartományi leírás. Fourier-sorok, Fourier transzformáció és előnyei a hálózatszámításban. (T:79-84, 99-105)
  • Áttérés jelek időtartományi leírásáról frekvenciatartományira.
  • Periodikus és nem-periodikus jelek frekvenciatartományi leírása.
  • A Fourier-sor és Fourier transzformáció képlete.
  • Az áramköröket időben leíró egyenletek átírása frekvenciatartományba. Alkalmazás egy zárt áramköri hurokra, melyben egy feszültséggenerátor, egy ellenállás és egy kondenzátor van sorosan kapcsolva.
 7. Váltófeszültségű hálózatok. A komplex impedancia fogalma, alkatrészek impedanciájának kiszámítása. Bode diagram, dB skála. (T:105-120)
  • Ellenállás, kondenzátor és induktivitás: az alkatrészen eső feszültség és áram összefüggése időtartományban.
  • Az alkatrészeket leíró egyenletek áttranszformálása frekvenciatartományba.
  • Az átviteli függvény definiálása, ábrázolása, felírása gyöktényezős alakban.
  • Az átviteli függvény törtvonalas közelítésének elve, zérusok és pólusok kezelése.
 8. A differenciáló és integráló kör időtartományi leírása. Ugrásfüggvény hatása, szinuszos feszültség hatása. (T:85-97)
  • A körök egyenleteinek felírása időtartományban.
  • Szükséges közelítés az integrálás és differenciálás értelmezéséhez.
  • Az integráló kör kimenetének megadása bemeneti ugrásfüggvény esetéra. A differenciálegyenlet megoldásának főbb lépései.
  • A szinuszos gerjesztés kezeléséhez szükséges elvek és eredmény ismertetése.
 9. Szűrőkörök. Elsőfokú alul- és felüláteresztő szűrőkörök. (T:123-129)
  • Szűrőkörök átviteli függvényének kiszámítsa impedanciák segítségével.
   • Aluláteresző szűrő
   • Felüláteresztő szűrő
   • Wien-szűrő
  • A szűrők 3dB-es pontja, az 1/(1+i) és i/(1+i) komplex számok abszolútértéke.
 10. Alkatrészek. Ellenállások, induktivitások, kondenzátorok és különböző típusaik. (T:149-157,181-191)
  • Ellenállások
   • Névleges érték, E6-os sor megadása, értéktartomány. A névleges érték jelzése az ellenálláson.
   • A tűrés tipikus értékei.
   • A hőmérsékleti tényező mértékegysége és tipikus értéke, működési hőmérséklettartomány.
   • A reális ellenállások modellje ideális áramköri elemekkel.
   • Változtatható értékű ellenállások.
  • Kondenzátorok
   • Névleges érték, értéktartomány.
   • A tűrés és tipikus értékei
   • Kerámia, fólia és elektrolit kondenzátorok és alkalmazásaik.
   • A veszteségi szög definiálása, értéke.
   • A tápfeszültség csatolásmentesítése kondenzátorral. Alapvető elvek, megoldások.
   • A reális kondenzátorok modellje ideális áramköri elemekkel, az impedancia frekvenciafüggése.
  • Induktivitások
   • Névleges érték, értéktartomány.
   • Fontosabb alkalmazások.
   • A reális induktivitások modellje ideális áramköri elemekkel, az impedancia frekvenciafüggése.
 11. Diódák és jellemzőik, diódatípusok. A diódák legfontosabb alkalmazásai. (T:193-216)
  • Egyenirányítás. Diódák viselkedése, diódaegyenlet, nyitófeszültség, sötétáram.
  • A diódaegyenlet közelítése, ha az áram jelentősen meghaladja a sötétáramot.
  • Z-diódák, LED-ek és meghajtásuk.
  • Egy- és kétutas egyenirányítás, Graetz-kapcsolás.
  • Búgófeszültség és számítása.
 12. Tranzisztorok egyszerűbb alkalmazásai. A tranzisztor, mint kapcsoló. (T:227-240)
  • Biploáris tranzisztorok, kivezetések, egyenletek, áramerősítései tényező.
  • Egyszerű két-diódás modell.
  • Térvezérlésű tranzisztorok, a működés alapjai.
  • Tranzisztorok kapcsolókénti alkalmazása, a bázisköri ellenállás kiszámítása
  • MOSFET kapcsolók.
  • Digitális áramkörök kimeneteinek modellje, felépítése MOSFET kapcsolókkal. Tulajdonságok.
 13. Tranzisztoros alapkapcsolások. (T:240-248)
  • Földelt emitteres kapcsolás, az erősítés kiszámítása.
  • Munkapontbeállítás a bázisra kötött ellenállással. A kollektorfeszültség kiszámítása.
  • AC erősítés számítása, bázis-emitter dinamikus ellenállás.
  • Emitterköri ellenállás alkalmazása.
 14. Műveleti erősítők tulajdonságai, negatív visszacsatolás, számítási módszerek. Invertáló és neminvertáló erősítők. (T:317-326)
  • Az ideális műveleti erősítő bemeneti és kimeneti tulajdonságai, leíró egyenlete.
  • Nyílthurkú erősítés. Átviteli karakterisztika.
  • A komparátor és idődiagramja.
  • Feszültségkövető kapcsolás és kiszámítása.
  • Negatív visszacsatolású kapcsolások számítási módszere a műveleti erősítőt leírő egyenlet nélkül, a nyílthurkú erősítés végtelennek feltételezésével.
  • Invertáló és nem-invertáló kapcsolások kiszámítása, virtuális földpont.
 15. Műveleti erősítőkkel felépített áramkörök. Összeadó, integrálás, differenciálás, exponenciális és logaritmikus erősítők. Áramgenerátorok. (T:383-386,394-395)
  • Invertáló és nem-invertáló összegző erősítők és kiszámításuk.
  • Intgerátor és deriváló áramkörök és számításuk.
  • Exponenciális és logaritmikus átvitelú áramkörök és számításuk.
 16. Differenciálerősítők. Három műveleti erősítővel felépített mérőerősítő kapcsolás. Mérőhíd erősítése. (T:383-384)
  • Különbségképző erősítő és számítása negatív visszacsatolásra vonatkozó módszerekkel.
  • Számítás szuperpozíció tételével, visszavezetés invertáló és neminvertáló erősítők esetére.
  • Egyszeres és többszörös különbségerősítő.
  • Műszererősítő: a bemeneti fokozat és egyszeres különbségképző felépítése és számítása.
  • Mérőhíd gerjeszése, ágáramok létrehozása. Mérőhíd jele és felerősítése.
 17. Analóg-digitális és digitális-analóg konverzió. Felbontás, bitek száma, R-2R hálózat, fokozatos közelítéses módszer. Mintavételezés.
  • A/D és D/A konveretek és a konverziót leíró összefüggések.
  • R-2R hálózatos D/A koverter és leírása.
  • A fokozatos közelítéses A/D konverter működése.
  • A mitavevő-tartó áramkör szerepe és megvalósítása.

Alapismereti kérdések

Irodalom, oldalszámok:

Elektronika laboratoriumi gyakorlatok

A tárgy honlapja

Hasznos anyagok, laborjegyzetek

Szimulációk, áramkör-szimulátorokA felkészülésről, vizsgáról

7/9/2018