Változók, utasítások, kifejezések, kommentek, Operátorok és precedencia.

Kommentek


JavaScriptben (ahogy más programozási nyelvek esetén) praktikus okokból a kommenteket egyrészt az egyes programrészek rövid bemutatására használjuk. Másrészt pedig a kommentbe helyezett programsorok nem hajtódnak végre, így tesztelés céljából is praktikus a használata. Megkülönböztetjük az egysoros és többsoros kommentelési legetőségeket. Az egysoros kommentek az alábbi jellel kezdődnek: //. Bármi amit utána írunk, nem hajtódik végre. A többsoros kommentek az alábbi jelek közé kell szúrni: /* és */. Bármi Bármi amit a két jel közé szírunk be, nem hajtódik végre.

// Egysoros komment.

/*
Többsoros 
komment.
*/

Literálok


A literálokat arra használjuk a JavaScriptben (sok más programozási nyelhez hasonlóan), hogy fix értékeket fejezzünk ki. Néhány típus ezek közül:

• Integer (egész)

• Floating point (lebegőpontos)

• Boolean (logikai)

• String (sztring)

• Regular expression (reguláris kifejezés)

• Array (tömb)

• Object (objektum)

Egész


Az egész literálókat bináris, decimális, oktális, valamint hexadecimális formában fejezhetjük ki. Szintaxisuk (a megkötésekkel együtt )a következőképpen néz ki:

• bináris forma: az első két karaktere (prefixum) 0b vagy 0B; karakterei állhatnak (0-1) számokból.

• oktális forma: az első két karaktere (prefixum) 0o vagy 0O; karakterei állhatnak (0-7) számokból.

• decimális forma: az első karakter nem lehet 0 szám; karakterei állhatnak (0-9) számokból.

• hexadecimális forma: az első két karaktere (prefixum) 0x vagy 0X; karakterei állhatnak (0-9) számokból és (a-f vagy A-F) betűkből.

0b1111 
// példa bináris literálra
017 
// példa oktális literálra
17 
// példa decimális literálra
0xF 
//példa hexadecimális literálra

Lebegőpontos


A lebegőpontos literálok olyan nem egész számokat fejeznek ki, melyek a következő részekből tevődik össze (balról jobbra olvasva):

• decimális egészrész, ahol előjelek (+ vagy -) szerepelhetnek.

• tizedesjel (.)

• decimális törtrész

• exponens rész; (e vagy E) karakter után decimális egészrész (+ vagy -) előjellel

3.14 // példa lebegőpontos számra1.602176487E−19 
// példa lebegőpontos számra

Logikai


A boolean literálok két értéke lehet: igaz (true) vagy hamis (false). Számokkal kifejezve 0 vagy 1. Nem összetévesztendő a primitív logikai értéket a logikai objektummal (mint összetett adattípus), melyek primitív logikai értékkel térnek vissza.
true 
// példa logikai literálra
false 
// példa logikai literálra

Sztring


A sztring literálok szimpla '', vagy dupla "" idézőjelek közé írt, tetszőleges hosszúságú karaktersorozatot takar. Tetszőleges Unicode karaktert meg lehet jeleníteni, viszont ezeket előtte le kell védeni (\) visszafele jellel. Például a (\n) sortörés speciális karakter. A JavaScript szimpla idézőjel közötti számokat szám, a dupla idézőjel közötti számokat pedig sztring típusúként fogja kezelni. A JavaScriptben a literálokra ugyanazokat a metódusokat használhatjuk, mint a String objektum megfelelőikre. A két forma közti különbség az, hogy az előbbihez nem lehet új tulajdonságokat rendelni. Ennek oka, hogy a rajtuk végzett tetszőleges művelet során valójában létrejön ideiglenesen egy String objektum, melynek lényegi része megegyezik a literál tartalmával. Magukon a String objektumokon sem végezhető módosítás, ehelyett a műveletek egy teljesen új és módosított objektumot adnak vissza.

'Ez egy sztring lirerál' 
// példa sztring literálra
"Ez egy sztring lirerál" 
// példa sztring literálra
"Ez egy sztring literál".length 
/* példa sztring literálból ideiglenesen sztring objektummá alakíkításról, 
hogy ismét sztring literált kapjunk végeredményként, mely a 22 szám */
'22'.
"22".
Néhány speciális karakter
Karakter Leírás
\b backspace
\f lapdobas
\n új sor
\t tabulátor
\v függőleges tabulátor
\' védett szimpla idézőjel
\ védett dupla idézőjel
\ védett visszafele jel


Karakter \b
Leírás backspace
Karakter \f
Leírás lapdobas
Karakter \n
Leírás új sor
Karakter \t
Leírás tabulátor
Karakter \v
Leírás függőleges tabulátor
Karakter \'
Leírás védett szimpla idézőjel
Karakter \
Leírás védett dupla idézőjel
Karakter \
Leírás védett visszafele jel
Néhány speciális karakter

Reguláris kifejezés


A gyakran mintának nevezett reguláris kifejezés (regular expression) a jelsorozatok, stringek egy halmazát határozza meg. Ezt a mintát // közé szoktuk beszúrni.

var regulariskifehezes = /ab+c/;

Tömb


Egy tömbi literál egy vesszővel elválasztott kifejezések listája, ahol minden egyes kifejezés a tömb egy-egy eleme és amiket szögletes zárójelek ([]) közé ékelünk be. Az elemek típusai tetszőlegesek lehetnek, azaz egy tömbön belül eltérő típusú adat is előfordulhat. Amikor egy tömb literált inicializálunk konkrét értékekkel, akkor a tömb hossza meg fog egyezni a benne található elemek számával. Majd a későbbiekben látni fogjuk, hogy ez egy összetett adattípus, melynek meghívható metódusai vannak (objektum) és tömbi literál formában lehet az objektum tömböt inicializálni.

var elemek = ["elso elem", "masodik elem", "harmadik elem"];

Objektum


Az objektum literál egy vesszővel elválasztott tulajdonság-érték párosokból álló lista, amiket kapcsos zárójelek ({}) közé ékelünk be.

var elemek = {egy: "egyik elem", ketto: "másik elem", harom: "harmadik elem"};

Deklaráció


JavaScriptben három formáját ismerjük a deklarálásnak:

• var - ezzel a kulcsszóval deklarálhatunk egy változót, melynek értékét a program futása közben módosítani lehet és opcionálisan inicializálhatunk egy tetszőleges típusú kezdőértékkel.

• let - ezzel a kulcsszóval egy blokk hatókörben érvényes lokális változót deklarálhatunk, melyet opcionálisan inicializálhatunk egy tetszőleges típusú kezdőértékkel.

• const - ezzel a kulcsszóval deklarálhatunk egy kizárólag olvasható, melynek értékét a program futása közben nem lehet módosítani és kötelező inicializálni egy tetszőleges típusú kezdőértékkel.

Változók


A változókat tekinthetjük egy olyan absztraktciónak a programon belül, melyhez opcionálisan tetszőleges típusú értéket rendelhetünk. A változó nevét azonosítónak hívjuk és az elnevezés formája szabályokhoz van kötve. A JavaScriptben az azonosítók érzékenyek a kis és nagybetűkre, bármilyen Unicode betűt tartalmazhatnak (például á, é, ő, ű, α, ß, ...), viszont számmal nem kezdődhetnek.

A változókat láthatóságuk (scope) szempontjából két csoportra lehet felosztani:

• lokális

• globális

A globális szó lényegében azt takarja, hogy a változó hatóköre az egész programja kiterjedt, míg az utóbbi hatóköre gyakran csak egy függvényen belül értelmezhető. A lokális csoport tovább bontható az alábbi változókra:

• blokk szintű (a let kulcsszóval deklarált)

• függvényszintű (var szóval definiált)

Egy változót többször is deklarálhatunk ugyanazzal az elnevezéssel, ez különösebben nem jelent problémát.

// példa globális változóra

var szamlalo = 0;

function szamlalovisszater(){
	return szamlalo;
};

szamlalovisszater(); 
// a szamlalo változó globálisan van értelmezve

// példa lokális változóra

function allapotbeallit(){
	var allapot = "be";
	console.log(allapot);
}

allapotbeallit(); 
// az állapot változó lokálisan van értelmezve

console.log(változó); 
// undefined - kívülről nem tudjuk meghivatkozni az állapot változót

A dolgot némileg tovább árnyalja az a tény, ha egymásba ágyazunk két függvényt, a külső függvényben deklarálok egy lokális változót és a belsőbe meghívva értelmezve van, viszont a legkülső függvények kívül továbbra sincs értelmezve. Csakis tőlünk (programozóktól) függ, hogy melyik hatókör meddig érhet.

var ev = 20;
 if (ev > 12){
  var kutyaev = ev * 7;
  console.log(`A te kutyád ${kutyaev} éves kutyaévekben`); 
	// A te kutyád 140 éves kutyaévekben
 }

Globálisan azért volt elérhető a kutyaév változó, mert a var kulcsszó által deklarált változók hatókörét a függvények határozzák meg, nem egy függvényen belül volt definiálva. Ezzel szemben a let kulcsszóval definiált változók hatókörét éppp a {} blokkok határozzák meg, a függvények nem.

var ev = 20
 if (ev > 12){
  let kutyaev = ev * 7;
  console.log(`A te kutyád ${kutyaev} éves kutyaévekben`); 
	// Uncaught ReferenceError: kutyaev is not defined.
 }
Hatókör

Konstansok


A konstans értékét a program futása közben nem lehet módosítani. Valamilyen tetszőleges típusú kezdőértékkel inicializálni kell. A konstans nevére ugyanazon szabályok érvényesek, mint a változó nevére. A hatókör szabályai lényegében a let kulcsszóval deklarált változók szabályaival egyeznek meg. Meg kell jegyeznünk, hogy ugyanolyan hatóköri szinten lévő, megegyező nevű függvényt és konstanst nem deklarálhatunk, különben hibát fog okozni.

const konstans = 20;

Kifejezések


A kifejezések azon részei a kódnak, melyek valamilyen műveletet végeznek el és a művelet eredményét adják vissza, vagy valamilyen értéket képviselnek. Vegyük példának az y = 26 kifejezést, ahol az y változóhoz hozzárendeljük a 26 értéket a = operátorral. Vegyünk egy másik példát, konkrétan a 26-10 kifejezést, ahol a - operátor a baloldali értékből kivonja a jobboldali értéket anélkül, hogy a kapott értéket hozzárendelné egy változóhoz. Ezek a kifejezések lehetnek:

 • Aritmetikai kifejezések: egy számot értékelnek ki (az aritmetikai operátorok segítségével).

 • String kifejezések: egy sztringet értékelnek ki (a string operátorok segítségével).

 • Logikai kifejezések: egy logikai értéket értékelik ki (a Boolean (logikai) operátorok segítségével).

 • Elsődleges kifejezések: alapvető kulcsszavak és kifejezések.

 • Baloldali kifejezések: a baloldali értékek a hozzárendelés rendeltetési helye.

Elsődleges kifejezések

Elsődleges kifejezések
Kifejezés neve Leírás
this Ez a kulcsszó a végrehajtási környezet különleges tulajdonságára utal
function Eu a kulcsszó egy függvény kifejezést definiál
class Ez a kulcsszó egy osztály kifejezést definiált
function* Ez a kulcsszó egy generátor függvény kifejezést definiál
async function Ez a kulcsszó egy aszinkron függvénykifejezést definiál
await Ez a kulcsszó az aszinkron függvények működését szinkronná változtatja
[] Tömb inicializálás literál szintaxissal
{} Objektum inicializálás literál szintaxissal
/ab+c/i Reguláris kifejezés literál szintaxissal
() Ez a csoportosító operátor befolyásolja a kifejezések kiértékelési sorrendjét


Kifejezés neve this
Leírás Ez a kulcsszó a végrehajtási környezet különleges tulajdonságára utal
Kifejezés neve function
Leírás Eu a kulcsszó egy függvény kifejezést definiál
Kifejezés neve class
Leírás Ez a kulcsszó egy osztály kifejezést definiált
Kifejezés neve function*
Leírás Ez a kulcsszó egy generátor függvény kifejezést definiál
Kifejezés neve async function
Leírás Ez a kulcsszó egy aszinkron függvénykifejezést definiál
Kifejezés neve await
Leírás Ez a kulcsszó az aszinkron függvények működését szinkronná változtatja
Kifejezés neve []
Leírás Tömb inicializálás literál szintaxissal
Kifejezés neve {}
Leírás Objektum inicializálás literál szintaxissal
Kifejezés neve /ab+c/i
Leírás Reguláris kifejezés literál szintaxissal
Kifejezés neve ()
Leírás Ez a csoportosító operátor befolyásolja a kifejezések kiértékelési sorrendjét
Elsődleges kifejezések

Baloldali kifejezések

Baloldali kifejezések
Kifejezés neve Leírás
objektum.tulajdonsag vagy objektum['tulajdonsag'] Ezzel a kifejezéssel lehet hozzáférni egy objektum tulajdonságához vagy metódusához
new Ez az operátor létrehoz egy új példányt a konstruktorból
super Ez a kulcsszó meghívja a szülő konstruktort


Kifejezés neve objektum.tulajdonsag vagy objektum['tulajdonsag']
Leírás Ezzel a kifejezéssel lehet hozzáférni egy objektum tulajdonságához vagy metódusához
Kifejezés neve new
Leírás Ez az operátor létrehoz egy új példányt a konstruktorból
Kifejezés neve super
Leírás Ez a kulcsszó meghívja a szülő konstruktort
Baloldali kifejezések

Operátorok


JavaScriptben, mint megannyi más programozási nyelvben is definiálva vannak operátorok, melyek segítségével értéket lehet rendelni az egyes változókhoz, össze tudun hasonlítani értékeket, különböző jellegű műveleteket tudunk végrehajtani, stb. A JavaScriptben előfordulnak egy (az operátor előtt vagy után helyezkedik el egy operandus), illetve két (az operátor két oldalán helyezkednek el az operandusok) operandusu operátorok. Továbbá egy speciális ternáris operátort, a feltételes operátort. Ezek az operátorok lehetnek:

 • Értékadó

 • Összehasonlító

 • Aritmetikai

 • Bitenkénti

 • Feltételes

 • Logikai

 • Vessző

 • Unáris

 • Kapcsolat

Értékadó operátor

Az értékadó operátor hozzárendel az operandusához egy adott típusú értéket. Ilyen operátor az egyensőségjel (=) és a koncenciója szerint a bal oldali változóhoz hozzárendeli a jobboldali értéket.

var x=1;
var y;
x=y;

Összehasonlító operátor

Az összehasonlító operátor összehasonlít két operandushoz rendelt értéket és igaz logikai értékkel tér vissza ha igen, egyébként hamissal. Az összehasonlítandó értékek lehetnek számok, objektumok, logikai értékek vagy stringek. Az utóbbiakat a lexikografikus értékük szerint történik az ellenőrzés. Azon értékek szerinti összehasonlításon túl azt is megvizsgálhatjuk, hogy a típus szerint is megegyeznek. Ha igen igaz logikai értékkel tér vissza, egyébként hamissal. Mindegyik operátorhoz hozzá lehet rendelni konvenció szerint baloldalt a tagadó (!) jelet, ami a visszatérő logikai érték negátját képezi.

Összehasonlító operátorok
Operátor Leírás Példa
== Érték szerinti egyenlőség vizsgálata 3=='3'
=== Típusos egyenlőség vizsgálat 3==='3'
> Nagyobb, mint 3 > 2
< Kisebb, mint 3 < 2
>= Nagyobb, vagy egyenlő 3 >= 2
<= Kisebb, vagy egyenlő 3 <= 2


Operátor ==
Leírás Érték szerinti egyenlőség vizsgálata
Példa 3=='3'
Operátor ===
Leírás Típusos egyenlőség vizsgálat
Példa 3==='3'
Operátor >
Leírás Nagyobb, mint
Példa 3 > 2
Operátor <
Leírás Kisebb, mint
Példa 3 < 2
Operátor >=
Leírás Nagyobb, vagy egyenlő
Példa 3 >= 2
Operátor <=
Leírás Kisebb, vagy egyenlő
Példa 3 <= 2
Összehasonlító operátorok

Aritmetikai operátor

Az aritmetikai operátor az operandusok számértékeire hatva visszatér egy másik számértékkel. Ide tartozik az összeadás (+), a kivonás (-), a szorzás (*), az osztás (/) és a modulo (%).

var z;
z=3+4; 
// összeadás
z=3-4; 
// kivonás
z=2*3; 
// szorzás
z=2/3; 
// osztás
z=3%2; 
// modulo
z=3**2; 
// hatványképzés (hatványalap**hatványkitevő)
var x,y;
x=5; 
y=++x; 
// preinkrement
x=5;
y=x++; 
// posztinkrement
x=5;
y=--x; 
// predekrement
x=5;
y=x--; 
// predekrement

Bitenkénti operátor

A bitenkénti operátorok bit szintjén végzik el a számításokat.

Bitenkénti operátorok
Operátor Leírás Példa
op1 << op2 Bitenkénti eltolás balra 1111 << 1001
op1 >> op2 Bitenkénti eltolás jobbra 1111 >> 1001
op1 & op2 Bitenkénti és 1111 & 1001
op1 | op2 Bitenkénti vagy 1111 | 1001
op1 ^ op2 Bitenkénti kizáró vagy 1111 ^ 1001
~op1 Bitenkénti negálás ~123


Operátor op1 << op2
Leírás Bitenkénti eltolás balra
Példa 1111 << 1001
Operátor op1 >> op2
Leírás Bitenkénti eltolás jobbra
Példa 1111 >> 1001
Operátor op1 & op2
Leírás Bitenkénti és
Példa 1111 & 1001
Operátor op1 | op2
Leírás Bitenkénti vagy
Példa 1111 | 1001
Operátor op1 ^ op2
Leírás Bitenkénti kizáró vagy
Példa 1111 ^ 1001
Operátor ~op1
Leírás Bitenkénti negálás
Példa ~123
Bitenkénti operátorok

Feltételes operátor

A feltételes (ternáris) az egyetlen olyan JavaScript operátor, aminek három operandusa van. Két értékből (érték 1 és érték2) egyet ad vissza annak a függvényében, hogy teljesül-e a feltétel. Amennyiben a feltétel teljesül (igazzal tér vissza), az operátor az érték1-el tér vissza, egyébként meg érték2-vel. Szintaxisa a következő:

feltétel ? érték1 : érték2

A lenti példában az állapot nevű változóhoz a felnőtt vagy fiatal érték rendelődik annak a függvényében, hogy a feltételben az évhez rendelt érték nagyobb, vagy egyenlő, mint a feltételben megadott 18 értékkel:

var állapot = ( év >=18 ) ? 'felnőtt' : 'fiatal';

Unáris operátor

Az unáris operátorokat azon operátoroknak nevezzük, melyek csupán egyetlen operandussal rendelkeznek.

Unáris operátorok
Operátor Leírás Példa
delete Képes kitörölni objektumot, objektum tulajdonságot, vagy egy tömb egy adott értékét delete operandus
typeof Visszatér egy stringgel, ami azt jelzi, hogy az operandusához (egy változó) milyen típusú érték van hozzárendelve typeof operandus
void Egy kifejezést definiál amit ki kell értékelni, visszatérési érték nélkül void kifejezés


Operátor delete
Leírás Képes kitörölni objektumot, objektum tulajdonságot, vagy egy tömb egy adott értékét
Példa delete operandus
Operátor typeof
Leírás Visszatér egy stringgel, ami azt jelzi, hogy az operandusához (egy változó) milyen típusú érték van hozzárendelve
Példa typeof operandus
Operátor void
Leírás Egy kifejezést definiál amit ki kell értékelni, visszatérési érték nélkül
Példa void kifejezés
Unáris operátorok

Kapcsolati operátor

A kapcsolati operátorok összehasonlítják az operandusaikat és valamilyen logikai típusú értékkel (igaz vagy hamis) térnek vissza annak a függvényében, hogy az összehasonlítás feltétele miképp teljesül.

Kapcsolati operátorok
Operátor Leírás Példa
in igazzal tér vissza, ha egy objektum tartalmaz egy megadott nevű tulajdonságot tulajdonság neve in objektum neve
instance of Igazzal tér vissza, ha egy objektum neve (mint változó - az egyik operandus) olyan típussal rendelkezik, mint egy objektum típus (a másik operandus) objektum neve instanceof objektum típusa


Operátor in
Leírás igazzal tér vissza, ha egy objektum tartalmaz egy megadott nevű tulajdonságot
Példa tulajdonság neve in objektum neve
Operátor instance of
Leírás Igazzal tér vissza, ha egy objektum neve (mint változó - az egyik operandus) olyan típussal rendelkezik, mint egy objektum típus (a másik operandus)
Példa objektum neve instanceof objektum típusa
Kapcsolati operátorok

Operátorok precedenciája

Az operátorok precendenciája meghatározza a műveleti sorrendet, azaz, hogy melyik hajtódjon végre hamarabb, és melyik később. Zárójelek használatával ezt a sorrendet felülírhatjuk. Egy listában felsoroltunk néhány fontosabb operátort a legnagyobb precedenciától a legkisebbig:

Operátorok precedenciája
Sorrend Megnevezés Operátor
1. Tag . []
2. Hívás/példányosítás () new
3. Negáció/növelés ! ~ - + ++ -- typeof void delete
4. Szorzás/osztás * / %
5. Összeadás/kivonás + -
6. Bitszintű eltolás << >> >>>
7. Kapcsolat < <= > >= in instanceof
8. Egyenlőség == != === !==
9. Bitszintű és &
10. Bitszintű kizáró vagy ^
11. Bitszintű vagy |
12. Logikai és &&
13. Logikai vagy ||
14. Feltétel ?:
15. Értékadás = += -= *= /= %= <<= >>= >>>= &= ^=
16. Vessző ,


Sorrend 1.
Megnevezés Tag
Operátor . []
Sorrend 2.
Megnevezés Hívás/példányosítás
Operátor () new
Sorrend 3.
Megnevezés Negáció/növelés
Operátor ! ~ - + ++ -- typeof void delete
Sorrend 4.
Megnevezés Szorzás/osztás
Operátor * / %
Sorrend 5.
Megnevezés Összeadás/kivonás
Operátor + -
Sorrend 6.
Megnevezés Bitszintű eltolás
Operátor << >> >>>
Sorrend 7.
Megnevezés Kapcsolat
Operátor < <= > >= in instanceof
Sorrend 8.
Megnevezés Egyenlőség
Operátor == != === !==
Sorrend 9.
Megnevezés Bitszintű és
Operátor &
Sorrend 10.
Megnevezés Bitszintű kizáró vagy
Operátor ^
Sorrend 11.
Megnevezés Bitszintű vagy
Operátor |
Sorrend 12.
Megnevezés Logikai és
Operátor &&
Sorrend 13.
Megnevezés Logikai vagy
Operátor ||
Sorrend 14.
Megnevezés Feltétel
Operátor ?:
Sorrend 15.
Megnevezés Értékadás
Operátor = += -= *= /= %= <<= >>= >>>= &= ^=
Sorrend 16.
Megnevezés Vessző
Operátor ,
Operátorok precedenciája

Irodalomjegyzék

[1]
Vue.js core team. Vue.js: The Progressive JavaScript Framework. https://vuejs.org, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[2]
Vue.js core team. API, Global Config, directive. https://vuex.vuejs.org/vuex.png, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[3]
Vue.js core team. API, Global Config, computed. https://vuejs.org/v2/api/#computed, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[4]
Vue.js core team. API, Global Config, components. https://vuejs.org/v2/api/#components, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[5]
Vue.js core team. Vue-CLI. https://cli.vuejs.org/guide/creating-a-project.html#vue-create, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[6]
Vue.js core team. Vue-router. https://router.vuejs.org/guide/#html, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[7]
Vue.js core team. Render Functions and JSX. https://vuejs.org/v2/guide/render-function.html, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[8]
w3schools core team. JavaScript RegExp Reference. https://www.w3schools.com/jsref/jsref_obj_regexp.asp, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[9]
Google Chrome DevTools core team. Chrome DevTools. https://developers.google.com/web/tools/chrome-devtools, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[10]
Node.js core team. Node.js® is a JavaScript runtime built on Chrome's V8 JavaScript engine. https://nodejs.org/en/, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[11]
NPMJS core team. NPMJS. https://www.npmjs.com, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[12]
ExpressJS core team. Express Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js. https://expressjs.com, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[13]
EJS core team. EJS: Embedded JavaScript templating. https://ejs.co, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[14]
Olga Filipova. Learning Vue.js 2. Packt Publishing Ltd., Livery Place, 35 Livery Street, Birmingham, B3 2PB, UK, 3, 2016.
[15]
E.F. Codd. A relational Model of Data for Large Shared Data Banks. Communications of the ACM, 13 (6) 1970.
[16]
Papp Edit. Adatbáziskezelés. Booklands 2000 Könyvkiadó Kft., 5600 Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár u. 42., 1, 2004.
[17]
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési hivatal. Szoftverfejlesztő tanfolyam. https://www.nive.hu, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[18]
JavaScript.info core team. JavaScript.info. https://javascript.info/promise-basics, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.
[19]
Craig Buckler. Sitepoint (JavaScript) - Understanding ES6 Modules. https://www.sitepoint.com/understanding-es6-modules/, Legutóbb megtekintve: 2019. április 22.