Jelenlegi hely

Kooperatív képzés szabályzata

A kooperatív képzés

1.§

 • A Szegedi Tudományegyetem Informatikai Intézete és az ipari partnerei (továbbiakban: kooperáló cégek) lehetőséget kívánnak biztosítani informatika szakos hallgatók részére kooperatív képzésben való részvételre.
 • A kooperatív képzésben résztvevő hallgatók számára az intézet egy 4 kreditértékű speciálkollégiumot hirdet Kooperatív képzés címen, melynek felvétele kötelező és a hallgató indexében is megjelenik. A tárgy értékelése az adott cég által készített kooperatív képzési jelentés figyelembevételével történik. Kooperatív képzés keretében maximum 8 kredit szerezhető, vagyis maximum két félévben teljesíthető speciálkollégium.
 • A kooperatív pályázatot elnyert hallgatónak valamennyi, a tanterv által előírt tanulmányi kötelezettségét teljesítenie kell. Ennek érdekében kivételes tanulmányi rendet lehet kérnie az SZTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szabályai szerint.
 • A kooperatív képzés egy félévben általában 4 hónapig, heti 3-4 munkanapon, napi 8 órában végezhető. Lehetőség van 4 hónapnál rövidebb ideig tartó kooperatív képzésre, ebben az esetben azonban nem jár a 4 kredit. A kooperatív képzés bármikor elkezdhető, de célszerű, ha egy szemeszter időhatárain belül helyezkedik el.

Jelentkezés a kooperatív képzésben való részvételre

2.§

 • A gazdasági életben való részvételre történő felkészítést szolgáló kooperatív képzésre a hallgató önkéntes alapon jelentkezhet, s azt pályázat útján nyeri el.
 • A kooperatív képzésben való részvételre való felhívást az Informatikai Intézet teszi közzé. A hallgatónak a "jelentkezési űrlap kooperatív képzésre" című formanyomtatvánnyal folyamatosan lehet pályázni.
 • A jelentkezéseket az adott cég és az Informatikai Intézet bírálja el és dönt, melyről a hallgatók értesítést kapnak.

A kooperatív képzés feltételei

3.§

 • A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara és a kooperáló ipari partner (a továbbiakban: cég) Megállapodásban rögzíti a kooperatív képzés feltételeit, a kapcsolattartó személyeket.
 • A kooperáló cég a Megállapodás rögzített feltételek szerint vállalja, hogy:
  • A kooperatív képzésben részt vevő hallgatót a képzés időtartama alatt, a képzés jellegének, célkitűzéseinek megfelelően gyakorlaton foglalkoztatja.
  • A vizsgaidőszakot közvetlenül megelőző időszakban 10 munkanapnyi felkészülést biztosít a hallgató számára.
  • Az egyetemi oktatási szünetek nem vonatkoznak a kooperatív képzésen lévő hallgatókra. Ők ezeken a napokon is részt vehetnek a gyakorlati képzésben.
  • Diplomamunkával/szakdolgozattal egybekötött képzés esetén javaslatot tesz a szakdolgozat(ok) témájára, biztosítja a szakmai külső konzulens, valamint a szakdolgozathoz szükséges munkafeltételeket.
  • Tudomásul veszi, hogy a szakmai gyakorlatot teljesítő hallgató(k) a hét egy napján az Egyetem által szervezett szakmai képzésben vesz(nek) részt.
  • Amennyiben a kooperáló cég úgy ítéli meg, hogy a képzési cél elérése a nála szakmai gyakorlatot végző hallgató esetében a hallgatónak felróható okból veszélyeztetett, ezt jelzi az Informatikai Intézet felé.
  • A kooperáló cég köteles biztosítani a hallgatónak a feladatai elvégzéséhez szükséges feltételeket, konkrét, önálló feladatokat, ill. csoportmunkában való részvételt.
  • Az Informatikai Intézet megbízza a kooperáló cég által ajánlott instruktort a hallgató kooperatív képzésének keretében zajló szakmai gyakorlatának irányításával és ellenőrzésével.
  • Az Informatikai Intézet megszervezi a hallgatók tantervben előírt szakmai gyakorlatát, és intézi a hallgatók kooperatív képzéssel kapcsolatos adminisztratív ügyeit.
  • Az Informatikai Intézet értesíti a kooperáló cég illetékesét, hogy a hallgató mely napokon köteles az egyetemi oktatáson, ill. vizsgákon részt venni.

A kooperatív cég kiválasztása

4.§

 • A kooperáló céget - a cégek jelentkezése, a hallgató javaslata stb. alapján - az Informatikai Intézet választja ki. A kooperáló cég és a kar a kooperatív gyakorlati képzés feltételeiről Megállapodást köt.

Hallgatókra vonatkozó jogok és kötelezettségek

5.§

 • A kooperatív képzésben résztvevő hallgató az egyetemmel hallgatói jogviszonyban áll, a kooperatív képzés ideje alatt a partner céggel munkaviszonyban nem áll. Ettől a kooperáló cég saját elhatározásából eltérhet, azaz a képzés ideje alatt jogosult a hallgatóval a hatályos jogszabályok szerinti tanulmányi szerződést, munkaszerződést, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesíteni. Ennek keretében a cég jogosult a hallgatóval szemben olyan rendelkezéseket kikötni, amelyek arra az esetre vonatkoznak, ha a képzés a hallgatónak felróható okból szakad meg.
 • A kooperatív képzésben részt vevő hallgatókra tanulmányi ügyekben az SZTE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata érvényes.
 • A hallgató köteles a kooperatív képzés ideje alatt a cég munkarendje szerint dolgozni, annak belső szabályait, előírásait betartani, és a munkavégzésével kapcsolatban a cég által munkája irányításával megbízott személyek utasításait teljesíteni.
 • A kooperatív képzésben résztvevő hallgató kötelessége feladatának legjobb tudása és felkészültsége szerinti ellátása, a rábízott, vagy általa használt eszközök rendeltetésszerű használata továbbá, hogy a magatartásával - az egyetemen belül és azon kívül - hozzájáruljon az egyetem jó hírnevének megőrzéséhez, növeléséhez.
 • A kooperatív képzésben részt vevő hallgatónak a kooperáló cég előírásainak megfelelően el kell sajátítani és alkalmaznia kell az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá jelentenie kell, ha balesetet vagy balesetveszélyt észlel. A gyakorlati képzés helyén a munkavédelmi és egyéb szabályokat be kell tartania.
 • A kooperáló cég a gyakorlati képzés megkezdésekor köteles a kooperatív képzésben résztvevő hallgatót felkészíteni a belső szabályzatokról, valamint munka-, tűz és balesetvédelmi- oktatásban kell részesíteni. Ellenkező esetben azok be nem tartása a hallgatótól nem kérhető számon, az oktatás elmaradásából eredő felelősség a kooperáló céget terheli.

Kártérítési (anyagi) és fegyelmi felelősség

6.§

 • A hallgató a kooperatív gyakorlati oktatásban (szakmai gyakorlaton) való részvétel során a kooperáló cégnek jogellenesen okozott kárért, kártérítési felelősséggel tartozik.
 • Ha a hallgatót a gyakorlati helyen jogellenesen kár éri, a kooperáló cég köteles a kárt megtéríteni.
 • A kooperatív képzésben részt vevő hallgatókra is érvényes a Szegedi Tudományegyetem Hallgatók fegyelmi és kártérítési szabályzata.
 • Amennyiben a kooperáló cég úgy ítéli meg, hogy a képzési cél elérése a nála szakmai gyakorlatot végző hallgató esetében a hallgatónak felróható okból veszélyeztetett, ezt jelzi az Informatikai Intézet  felé. Az Informatikai Intézet köteles a hallgató ügyét fegyelmi eljárás keretében - a cégtől kapott írásbeli értesítést követően haladéktalanul kivizsgálni, melynek eredményeképpen a hallgató fegyelmi büntetésben részesülhet. Amennyiben a hallgatót fegyelmi büntetésként kizárják a kooperatív képzési formából, az Egyetemről, illetve meghatározott időre eltiltják a tanulmányok folytatásától, úgy a cégnél végzett szakmai gyakorlatot tovább nem folytathatja.

2007. június 14.