Projektmenedzsment

(Project Management)


  • 2 óra előadás (kollokvium)
  • 3 kredit, tavaszi félév

Tantárgyleírás

A tantárgy alapvető célja megismertetni a hallgatókat azzal a komplex feladattal, amely egy szervezet számára a szokásos tevékenységtől eltérő tevékenységet céloz meg, kifejleszteni képességüket arra vonatkozóan, hogy készek legyenek ezt a komplex feladatot megoldani. A hallgatók összefüggéseiben ismerik meg a projektmenedzsment koncepcionális kereteit és elméleti alapjait, módszertani hátterét és az eljárásokat. Megismerik továbbá a tematikai eszköztárat és a kockázatok kezelését. A tárgy ez irányú képességeiket fejleszti. A képzés során a hallgatók a projektmenedzsmenttel kapcsolatos számítástechnikai szoftvereket ismernek meg (pl. aktív felületek kezelése), sajátítanak el, azokat feladataikban alkalmazzák. A tantárgy elvégzése után képesek lesznek a hallgatók projektek tervezésére, abban releváns közreműködésre és annak értékelésére. Képesek lesznek a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére a projektmenedzsment területén, alkalmasak lesznek a projektekhez kapcsolódó humán problémakörök megoldására.

Tematika

A projekt és a projektmenedzsment alapjai, a projekt megvalósítási ciklus.
Az interdependenciák és a bizonytalanságok elemzése. A szerződésstratégia elemei.
Szerződéstípusok, pénzügyi elszámolási módok. Az optimális szerződésstratégia kialakítása.
Projektprofil, beruházói profil. A projektvezető holisztikus szemlélete.
Projekttervezés, projekttervezési technikák.
A GANTT-diagramm jelentősége és alkalmazási példái.
Projektmenedzsment és hálós tervezési technikák
Teljesítés – projekt monitoring, pénzügyi technikák. A kockázatok kezelése a projektmenedzsmentben.
A projektmenedzsment humán problémakörei.

Ajánlott irodalom

1. Henkey István – Imreh Szabolcs: Projektmenedzsment alapok CD Book, Dr.Partner Bt. 2007
2. Görög Mihály: Bevezetés a projekt menedzsmentbe, AULA, Budapest, 1999.
3. Görög Mihály: A projektvezetés mestersége. AULA, Budapest. 2003.
4. Papp Ottó: Projekt menedzsment, BMGE Mérnöktovábbképző Intézet, Budapest, 2003.
5. Tóth Antal (szerk.) Projektmenedzsment felsőfokon, Management Kiadó Kft, Budapest 2001.
6. Verzuh, Eric: Projekt-menedzsment. HVG, Budapest. 2006
7. Projektmenedzsment útmutató PMBOK Guide (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006.)
8. Peter Hobbs: Projektmenedzsment (Scolar Kiadó, Budapest, 2000.)
9. K.Lockyer-J.Gordon: Projektmenedzsment és hálós tervezési technikák (Kossuth, Bpest, 2000.)
10. Roland Gareis: Projekt? Örömmel. HVG könyvek, Budapest, 2007.)

Tantárgy felelőse

Imreh Szabolcs egyetemi docens, PhD