Számítógépes Statisztika

(Computational Statistics)


  • 1 óra előadás (kollokvium), 2 óra laboratóriumi gyakolrat
  • 3 kredit, tavaszi félév

Tantárgyleírás

A tárgy oktatásának célja (kialakítandó kompetenciák): az alkalmazott kutatáshoz vagy az alapkutatási tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat ismernek meg a hallgatók a statisztikához kapcsolódóan. A hallgatók alkalmassá válnak informatikai rendszerek teljesítményelemzésére, analitikus, szimulációs és mérési módszerek használatára.

Tematika

A statisztikai programcsomagok rövid áttekintése. Statisztikai bevezető, a legfontosabb fogalmak. Az SPSS jellemzői. Adatállományok betöltése, létrehozása. Adatbevitel billentyűzetről, importálás szöveges állományból és adatbázisból. Adatformátumok, változók tulajdonságainak definiálása, hiányzóadat kódok. Az adatok újrakódolása, új változók származtatása, javítás. Változók súlyozása, rendezés, rekordok szűrése. Alapstatisztikák, leíró mutatók, középértékek, szóródási mérőszámok. Jelentések, statisztikai táblák készítése. Változók összefüggésének szorossága, korreláció- és regresszió számítás. Lineáris és nemlineáris regresszió, görbeillesztés. Klaszterezés, hierarchikus klaszterezés, K-means klaszterezés. Faktoranalízis. Grafikonok, outputok formázásának lehetőségei.

Ajánlott irodalom

1. SPSS Base 7.5 User Guide. SPSS Inc. 1997.
2. Ketskeméty László és Izsó Lajos: Az SPSS for Windows programrendszer alapjai, SPSS Partner Bt, Budapest, 1996.
3. Sajtos László, Mitev Ariel: SPSS Kutatási és adatelemzési kézikönyv, Aliena kiadó, 2007
4. Csendes Tibor: Bevezetés a számítógépes statisztikába, Novadat, Győr, 2001.

Tantárgy felelőse

Bánhelyi Balázs adjunktus, PhD