Fizika mérnök informatikusoknak I.

  • 2 óra előadás (kollokvium), 2 óra gyakorlat (Gyakorlati jegy (FBNxEr), aláírás(FBNxE))
  • 3+2 (FBNxEr), 5+0 (FBNxE) kredit, őszi félév

Tematika

MECHANIKA:

A fizikai mennyiség fogalma. Dimenziók, dimenzionális homogenitás. Mértékegység rendszerek. Az alapmennyiségek és a mérésükre szolgáló eszközök, hosszúság, idő, tömeg. A GPS működése. Pálya, út, elmozdulás, sebesség, gyorsulás fogalma. Az egyenes vonalú egyenletes, és az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás (szabadesés). Körmozgás. Gyorsulás az egyenletes körmozgás során. Harmonikus rezgőmozgás. Merev testek.
Newton I., II., III. axiómája, az erőhatások függetlenségének elve, inerciarendszerek, Galilei elv . A Newton-féle gravitációs törvény. A bolygók mozgása (Kepler törvények). Az impulzus fogalma. Az impulzus megmaradásának tétele. Pontrendszerekre vonatkozó impulzus vagy. A tömegközéppont tétele. Az impulzusnyomaték (impulzusmomentum) fogalma. Az impulzusnyomaték tétele. Pontrendszerekre vonatkozó impulzusnyomaték tétel. Az ütközések tárgyalása a megmaradási törvények alapján. Rugalmas és rugalmatlan ütközés. A súrlódás. Gyakorlati alkalmazások. Gyorsuló mozgást végző rendszerek, tehetetlenségi erők

ELEKTROMÁGNESSÉG:

Elektrosztatika: Az elektromos töltés és az elektromos mező fogalma, jellemzői, Gauss-tétel, Coulomb törvénye. Potenciál és feszültség, kapacitás, kondenzátorok.
Egyenáramok: Az elektromos áram fogalma, áramerősség, áramsűrűség, Ohm-törvény, ellenállás, fajlagos ellenállás, szupravezetés, ellenállások kapcsolása. Kirchhoff törvényei. Az elektromos áram hőhatása.
Mágnességtan: Az egyenáram mágneses mezeje, erőhatások mágneses mezőben, elektromágneses indukció. Mágneses mező az anyagokban. Para-, dia- és ferro­mágnesség, mágneses szuszceptibilitás. Mágneses hiszterézis.
Váltakozó áramok: A váltakozó áram effektív értéke, a váltakozó áram teljesít­ményei.
Elektromos gépek: Motorok, generátorok, transzformátor, távvezeték.

Ajánlott irodalom

[1] Az előadók által a hallgatóknak kiadott anyag (elektronikus formában)
[2] Budó Á.: Kísérleti fizika I. (Tankönyvkiadó, 1992)
[3] Demény A.: Erostyák J., Szabó G., Trócsányi Z.: Fizika I. Klasszikus mechanika (Nemzeti Tankönyvkiadó, 2005)
[4] Hevesi I.: Elektromosságtan (Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998)
[5] Budó Á.: Kísérleti fizika II. (Elektromosságtan és mágnességtan) (Tan­könyvkiadó, Budapest, 1979) (Vigyázat, nem az SI nemzetközi mértékegység-rendszert használja!)
[6] Erostyák J. és Litz J. (szerk.): A fizika alapjai (Nemzeti Tankönyvkiadó, Buda­pest, 2007) (III. fejezet: Elektromágnességtan)

Tantárgy felelőse

Dr. Szabó Gábor