Közelítő és szimbolikus számítások I.

  • 2 óra előadás (kollokvium), 1 óra gyakorlat (Gyakorlati jegy)
  • 3+1 kredit, őszi félév

Tematika

  • Közelítő (numerikus) számítások, hibaforrások, hibabecslések.
  • Eliminációs módszerek, trianguláris felbontások.
  • Mátrixok sajátértékei és sajátvektorai, közelítő módszerek.
  • Egyenletek és egyenletrendszerek közelítő megoldása iterációs módszerekkel.
  • Polinomok zérushelyei.
  • Függvényközelítések, Langrange interpoláció, legkisebb négyzetek módszere.
  • Numerikus integrálás, interpolációs kvadratúraformulák, Newton-Cotes formulák.

Ajánlott irodalom

Ajánlott irodalom:

Csendes Tibor: Közelítő és szimbolikus számítások I. Polygon, Szeged, 2007. A kivonata elérhető a http://www.inf.u-szeged.hu/~csendes/koszikicsi.pdf címen.
N. Sz. Bahvalov, A gépi matematika numerikus módszerei, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1977.
P. Henrici, Numerikus analízis, Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1985.
Móricz Ferenc, Numerikus módszerek az algebrában és analízisben, Polygon Jegyzettár, Szeged, 1997.
Virágh János, Numerikus Matematika, JATEPress, Szeged, 1997.

Tantárgy oktatója

Dr. Csendes Tibor

A tantárgy honlapja

Közelítő és szimbolikus számítások I.