Elektronika

 • 2 óra előadás (kollokvium)
 • 3 kredit, tavaszi félév

Tematika

 • Hálózatelméleti alapok. Hálózatok osztályozása, alapvető összefüggések. Ideális áramköri elemek. (21-32)

 • Hálózatok számítási módszerei. Csomóponti potenciálok módszere, hurokáramok módszere.

 • Ellenállás-mátrix módszer. Eredő ellenállás számítása ellenállásmátrix-módszerrel(33-39)

 • Hálózatokra vonatkozó tételek. Thevenin és Norton tétele. A szuperpozíció és reciprocitás tétele. (39-49)

 • Többpólusú passzív áramkörök. Kétpóluspárok, kétpólus paraméterek meghatározása. (51-64)

 • Kétpóluspárok primer és szekunder oldali impedanciaillesztése, lánckarakterisztikák alkalmazása kétpóluspárok sorbakapcsolása esetén. (64-72)

 • Változó feszültség. Szinuszos jelek jellemzése, általános időfüggő jelek jellemzése. Fourier-sorok, Fourier transzformáció. (79-84, 99-105)

 • Váltófeszültségű hálózatok. A komplex impedancia fogalma, alkaltrészek impedanciájának kiszámítása. Bode diagram, dB skála. (105-120)

 • A differenciáló és integráló kör leírása. Ugrásfüggvény hatása, szinuszos feszültség hatása. (85-96)

 • Szűrőkörök vizsgálata. Osztályozás, elsőfokú alul- és felüláteresztő szűrőkörök. (123-129)

 • Alkatrészek. Ellenállások, induktivitások. Kondenzátorok és különböző típusaik. (149-172, 183-191)

 • Diódák és jellemzőik, diódatípusok. Diódák legfontosabb alkalmazásai. Tranzisztorok egyszerűbb alkalmazásai. A tranzisztor mint kapcsoló. (194-219, TS 169-171)

 • Tranzisztoros alapkapcsolások (240-251, 302-309)

 • Műveleti erősítők tulajdonságai, negatív visszacsatolás, számítási módszerek. Invertáló és neminvertáló erősírők.(317-335, TS 134-146, kézirat részek)

 • Műveleti erősítőkkel felépített áramkörök. Összeadó, kivonó erősítők, integrálás, differenciálás, exponenciális és logaritmikus erősítők (383-388, 394-395TS 297-311, kézirat részek).

 • Feszültségtartományok konverziója műveleti erősítőkkel, három műveleti erősítővel felépített mérőerősítő kapcsolás (TS 741-742).

 • Áramgenerátorok földfüggetlen és földfüggő terheléshez. Áram-feszültség konverzió (TS 346-352).

 • Komparátorok, Schmitt-trigger, billenő áramkörök (411-415, TS 190-194).

 • Analóg-digitális konverzió.

 • Ajánlott irodalom

  [T]: Török Miklós: Elektronika. (Szeged: JatePress, 2000).
  [TS]: Tietze, U és Schenk, Ch: Analóg és digitális áramkörök. (Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 1993).

  Tantárgy oktatója

  Dr. Gingl Zoltán

  A tantárgy honlapja

  Elektronika