Irányítástechnika

  • 2 óra előadás (kollokvium), 2 óra laboratóriumi gyakorlat (Gyakorlati jegy)
  • 3+2 kredit, tavaszi félév

Tematika

Irányítástechnikai alapfogalmak. Az irányítás, szabályozás és vezérlés fogalma. Rendszerek modellezése. Nemlineáris rendszerek linearizálása. Dinamikus rendszerek állapotegyenlete. Átviteli függvény, pólus és zérushely, frekvenciafüggvény, Nyquist és Bode diagram. Tipikus tagok vizsgálata. Tagok alapkapcsolásai. Blokk-diagram algebra. Értéktartó és követő szabályozások, a negatív visszacsatolás szerepe. A beavatkozó szervekkel és érzékelők, szabványos jeltartományok. Szabályozási körök minőségi jellemzői. Stabilitási kritériumok. A gyökhelygörbe fogalma és alkalmazása. Folytonosidejű szabályozási rendszerek tervezése. Zárt szabályozási kör, felnyitott kör, körerősítés, típusszám. A P, PD és PID szabályozók és beállításuk előírt statikus pontosság és fázistöbblet esetén. Holtidős rendszer szabályozása. Szabályozási körök robusztussági vizsgálata, érzékenység. Mintavételes szabályozási rendszerek. Shannon-féle mintavételi törvény, tartószervek. Az impulzusátviteli függvény. Tipikus tagok impulzusátviteli függvényei, pólus-zérus konfigurációi. Mintavételes PID algoritmusok. Diszkrétidejű szabályozás tervezése. Szabályozási rendszerek az állapottérben. Irányíthatóság és megfigyelhetőség. Pólusáthelyezés állapotvisszacsatolással, állapotmegfigyelő tervezése folytonos és diszkrét időben. Folyamat identifikáció; optimális és robusztus tervezés; adaptív szabályozás. A gyakorlati órák általános célú számítógépes teremben MATLAB, Simulink, Control System Toolbox eszközök felhasználásával kerülnek megszervezésre

Ajánlott irodalom

[1] Keviczky, Bars, Hetthéssy, Barta, Bányász: Szabályozástechnika, Műegyetemi Kiadó, 2006.
[2] Hetthéssy, Bars, Barta: Szabályozástechnika, MATLAB gyakorlatok. Műegyetemi Kiadó, 2006.
[3] Lantos Béla: Irányítási rendszerek elmélete és tervezése I. Egyváltozós szabályozások. Akadémiai Kiadó, 2. kiadás, 2005, ISBN 963 05 8249 X.
[4] Zoran Gajić: Linear Dynamic Systems and Signals. Prentice Hall, 2003, ISBN 0-201-61854-0
[5] John Dorsey: Continuous and Discrete Control Systems: Modeling, Identification, Design, and Implementation, 2002, McGraw-Hill, ISBN: 0-07-250500-1.
[6] Gerzson Miklós, Pletl Szilveszter: Irányítástechnika, Typotex, 2011,ISBN 978-963-279-529-4, on-line: http://tananyagfejlesztes.mik.uni-pannon.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=70

Tantárgy oktatója

Dr. Pletl Szilveszter

A tantárgy honlapja (tájékoztató jellegű információk)

Irányítástechnika