[Vissza a kezdőlapra]

Közelítő és szimbolikus számítások I. Levelező tagozat Online kurzus Az előadásokat és a gyakorlatokat online formában tervezem megtartani a Google Meet használatával az órarendi időpontokban. A csatlakozáshoz szükséges linket a CooSpace tárgyi kurzusfórumán teszem közzé. Az órákról videófelvételt nem készítek. Kérem, hogy az óra előtt 5 perccel kezdjék meg a csatlakozást! Otthonra az egyetemi Matlabot az ISZI-n keresztül lehet igényelni. https://u-szeged.hu/iszi/szoftverek/matlab

Jegyzet

- A kurzushoz ajánlott nyomtatott jegyzet: Csendes Tibor: Közelítő és szimbolikus számítások, Polygon, Szeged, 2007. koszikicsi.pdf A fenti jegyzet függeléke. Bevezetés a MATLAB használatába: kosziMatlab.pdf A levelezős előadások jegyzete: koszi1.pdf - További ajánlott irodalom: P. Henrici: Numerikus analízis, Műszaki könyvkiadó, Bp., 1985. Móricz Ferenc: Numerikus módszerek az algebrában és analízisben, Polygon, Szeged, 1997. Stoyan Gisbert (szerk.): MATLAB - frissített kiadás, Typotex, Bp., 2005. Virágh János: Numerikus Matematika, JATEPress, Szeged, 1997.

Tematika

1. Közelítő (numerikus) számítások, hibaforrások, hibabecslések. 2. Eliminációs módszerek, trianguláris felbontások. 3. Mátrixok sajátértékei és sajátvektorai, közelítő módszerek. 4. Egyenletek és egyenletrendszerek közelítő megoldása iterációs módszerekkel. 5. Polinomok zérushelyei. 6. Függvényközelítések, Langrange interpoláció, legkisebb négyzetek módszere. 7. Numerikus integrálás, interpolációs kvadratúraformulák, Newton-Cotes formulák.

Számonkérés

- A vizsgán két dolgozatot kell megírni, egy elméletit és egy gyakorlati feladatokat tartalmazót. A szorgalmi időszakban nem kell dolgozatot írni. ++ A vizsgán írandó elméleti dolgozat szerkezete: - 5 fogalom definiálása (5 x 2 pont = 10 pont) - 2 algoritmus ismertetése (2 x 5 pont = 10 pont) - 2 tétel kimondása (2 x 4 pont = 8 pont) - 1 tétel bizonyítása (10 pont) - 4 kérdés megválaszolása (4 x 3 pont = 12 pont) Mintadolgozat-koszi-elmelet.pdf ++ A gyakorlati dolgozat: - 5 feladat megoldása (5 x 10 pont = 50 pont) Mintadolgozat-koszi-gyakorlat.pdf - A számonkérés során nem használható segédlet. - A számonkérés várhatóan jelenléti formában lesz. Ha online vizsgát rendelnek el, az elektronikus dolgozatírás pontos menetrendjét a CooSpace tárgyi kurzusfórumán teszem közzé.

Értékelés

- Külön jegy van az elméleti és a gyakorlati teljesítésre. - Az érdemjegy mindkét dolgozat esetén a következő: 00 - 24 pont: elégtelen (1) 25 - 30 pont: elégséges (2) 31 - 36 pont: közepes (3) 37 - 42 pont: jó (4) 43 - 50 pont: jeles (5)

[Vissza a kezdőlapra]