Jelenlegi hely

Nyereményjáték szabályzat

 

Az UniServ SZTE Szolgáltató Kft. (székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13., Adószám: 13194909-2-06) továbbiakban: „Szervező”, a VI. Informatikai Szakmai Napon, az SZTE Informatika Intézet megbízásából nyereményjátékot (a továbbiakban „Játék” vagy „Nyereményjáték”) szervez.

Tájékoztatjuk, hogy a Nyereményjáték nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, nem hagyja jóvá, így a Facebookot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős.

A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges.

A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

 

  1. A játék időtartama

A nyereményjátékra jelentkezni 2023. november 21-én 10:00-16:30-ig lehetséges. A sorsolásra 16:45-17:30-ig kerül sor.

 

  1. A játék menete

A Nyereményjáték a VI. Informatikai Szakmai Napon zajlik.

A játékban a rendezvény résztvevői úgy tudnak részt venni, hogy a rendezvény programfüzetének, a nyereményjátékra kijelölt oldalára név és e-mail cím megadása mellett minimum 12 db pecsétet összegyűjt a résztvevő, majd a szelvényt a sorsolásra kijelölt dobozba juttatja.

A Szervező a játék időtartamának lezárulta után a nyereményjátékra érkezett felajánlásokat sorsolja ki.

A nyertes véletlenszerű sorsolással lesz kiválasztva a rendezvény napján és a helyszínen a program szerinti időpontban értesítjük.

A szelvények kihúzását követően a szelvényen szereplő néven szólítjuk a nyertest maximum 3 alkalommal. Amennyiben a nyertes nem jelentkezik, az eredeti sorsolás szempontjai szerint a Szervező pótnyertes Résztvevőt sorsol helyette, akire ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti nyertes Résztvevőre.

A Résztvevő(k) személyazonosságának igazolására a Szervező a szelvényen szereplő e-mail cím ellenőrzésére jogosult, ennek bemondását kérheti a nyertestől. Amennyiben nem egyező e-mail cím hangzik el, akkor a jelentkező résztvevő nem jogosult a nyeremény átvételére, az eredeti sorsolás szempontjai szerint a Szervező pótnyertes Résztvevőt sorsol helyette, akire ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti nyertes Résztvevőre.

Ha nem történik meg az adatszolgáltatás, akkor a nyertes Résztvevő elveszíti a jogosultságát a nyereményre, és az eredeti sorsolás szempontjai szerint a Szervező pótnyertes Résztvevőt sorsol helyette, akire ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti nyertes Résztvevőre.

 

  1. Részvételi jogosultság

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel, valamint érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában a rendezvényen tartózkodik és a megfelelő számú pecséttel rendelkezik a nyereményjáték szelvényen.

 

  1. A jogi út igénybevétele

A Résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.

 

  1. Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges.

  1. Adatkezelési szabályok

Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatos adatkezelés:

 

Adatkezelés célja: Nyereményjátékban való részvétel.

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintett hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama: adatkezelő a személyes adatokat a nyereményjáték lezárulásának időpontjában törli.

 

Tájékoztatjuk, hogy a Nyereményjátékban való részvétellel Ön hozzájárul ahhoz, hogy az UniServ SZTE Szolgáltató Kft. mint adatkezelő az Ön nevét és e-mail címét mint személyes adatait kezelje.

A nyertes résztvevők személyes adatainak kezelése:

Adatkezelés célja: nyeremény eljuttatása a nyertes részére.

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintett hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama: adatkezelő a személyes adatokat a nyeremény átadását követően haladéktalanul törli.

A Résztvevő a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és a kezelt adatok korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja.

A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; honlapcím: www.naih.hu; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatát kezdeményezni, illetve az érintett lakóhelye szerint illetékes törvényszék előtt pert indítani.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával járnak el.

Az Adatkezelő (Szervező) gondoskodik a Játékosok személyes adatainak biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Résztvevők személyes adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

Tekintettel, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a már megvalósult adatkezelés jogszerűségének megkérdőjelezése nélkül a jövőre nézve a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

 

Szeged, 2023. 11. 13.