Jelenlegi hely

Adaptív jelfeldolgozás

Adaptive Signal Processing
 
Órarendi kód: IDPT104-Adaptív-1
Óraszám: 2 előadás
Teljesítés típusa: Kollokvium
Kredit: 5
 
Tantárgyfelelős:
 
Pletl Szilveszter, főiskolai tanár (Műszaki Informatika Tanszék)
 
A tantárgy célkitűzése:
 
A tárgy célja, hogy összefoglalja a jelfeldolgozás korszerű elméleti irányzatait. A tárgyalt algoritmusok feltehetően még hosszú ideig hatást gyakorolnak a működési környezet megváltozásaihoz is alkalmazkodni képes rendszerek elméletére és gyakorlatára. Napjaink hardvereszközei lehetővé teszik a tárgyalt algoritmusok beágyazott rendszerekben való alkalmazását. A tárgy célul tűzi ki az egyes algoritmusok, speciális architektúrákon történő implementálását is.
 
Tartalom:
 
Általános áttekintés, jel és rendszertechnikai alapfogalmak. Folytonosidejű és diszkrétidejű lineáris rendszerek tulajdonságai. Diszkrétidejű LTI rendszerek. Néhány jelentősebb ortogonális transzformáció. Sztochasztikus jelek jellemzői.
Kalman-szűrés mint optimum feladat mátrix kritérium esetén. Analógia az LQ problémával.
Becslési feladatok. Spektrális jellemzők, ARMA folyamatok. Adaptív szűrők. Az adaptív lineáris kombinátor. Az LMS algoritmus és tulajdonságai. Adaptív FIR szűrők. Adaptív IIR rendszerek. Transzformált tartománybeli adaptív szűrés.
Adaptív jelfeldolgozás neurális hálózatok alkalmazásával. Neurális hálózatok osztályozása. Lineáris rendszerek modellezése időkésleltetésekkel és visszacsatolatlan neurális hálózattal. Neurális hálózatok hangolása.
Sugeno és Wang típusú fuzzy rendszerek. Adaptív hálózatok, ANFIS.
Jelfeldolgozó processzorok és architektúrák, fix és lebegőpontos számábrázolás problémái.
Esettanulmányok.
 
Követelmények:
 
Szorgalmi időszakban 1 házi feladat, ami beszámít a vizsgajegybe.
A vizsgaidőszakban, írásbeli vizsga.
 
Irodalom:
 
[1] B. Widrow, S.D.Stearns, "Adaptive Signal Processing", Prentice-Hall, 1985.
[2] Aström, K. J. - Wittenmark, B.: "Computer controlled systems". Prentice-Hall, 1997.
[3] Ljung, L.: "System identification". Prentice Hall, 1987.
[4] Vidyasagar, M.: "Nonlinear systems analysis". Prentice-Hall, 1993.
[5] Wang, L. X.: "Adaptive fuzzy systems and control". Prentice Hall, 1994.
[6] Jang, J. S. R.-Sun, C. T.-Mizutani, E.: "Neuro-fuzzy and soft computing". Prentice Hall, 1997
[7] Lantos Béla: "Irányítási rendszerek elmélete és tervezése I. Egyváltozós szabályozások". Akadémiai Kiadó, 2. kiadás, 2005, ISBN 963 05 8249 X.
[8] Fodor György: "Jelek és rendszerek". Műegyetem Kiadó, 2006, ISBN 963 420 869 X.
9] Zoran Gajić: "Linear Dynamic Systems and Signals". Prentice Hall, 2003, ISBN 0-201-61854-0
[10] Edward W. Kamen, Bonnie S. Heck: "Fundamentals of Signals and Systems Using The Web and MATLAB", Second Edition. 2000, Prentice-Hall.