Jelenlegi hely

Diplomamunka, szakdolgozat szabályzat

Általános rendelkezések

A diplomamunka, szakdolgozat (továbbiakban dolgozat) készítésének alapvető szabályait az SZTE TVSZ valamint a TTIK Tanulmányi Ügyrend megfelelő pontjai határozzák meg. A titkosítottnak minősített témák további szabályozása az 1. sz. mellékletben található.
Az Informatikai Intézet kiegészítő követelménye, hogy nem tanári szakokon a hallgató nem nyújthat be olyan dolgozatot, amelyet már korábban más szakon, a záróvizsga részeként megvédett.

Érintett szakok

 • Üzemmérnök-informatikus BProf szak
 • Gazdaságinformatikus BSc szak
 • Mérnökinformatikus BSc szak
 • Programtervező informatikus BSc szak
 • Villamosmérnök BSc szak
 • Gazdaságinformatikus MSc szak
 • Mérnökinformatikus MSc szak
 • Programtervező informatikus MSc szak

A következő két szak esetén, ha a hallgató témavezetője vagy konzulense az intézet munkatársa:

 • Molekuláris bionika BSc szak
 • Info-bionika mérnöki MSc szak


A dolgozat témája, tartalmi elemei

A dolgozat témája olyan informatikai szakmai probléma megoldása, amivel a hallgató bizonyítja, hogy a tananyagot elsajátította, járatos a szakirodalomban, képes a megfelelő szakmai megoldások megtalálására, a tanultakat alkalmazni tudja és általában a szakmában felmerülő szokásos feladatokat képes önállóan megoldani.
A dolgozat témája kutatási, fejlesztési vagy alkalmazói jellegű, esetleg ezek kombinációja lehet. Az elméleti jellegű dolgozatoknak a számítástudományhoz, illetve határterületeihez, míg a gyakorlati jellegű dolgozatoknak az informatikai (hardver, szoftver) technológiákhoz, eszközrendszerekhez kell kapcsolódnia.

Az alapképzési szakok szakdolgozati tartalmi követelményei

Gazdaságinformatikus BSc, mérnökinformatikus BSc és programtervező informatikus BSc, molekuláris bionika BSc, illetve a programozó matematikus és műszaki informatikus főiskolai szak, informatikatanár egyetemi szak képzésének keretében készítendő szakdolgozat témák tartalmi elemei:

 • Algoritmikus témájú szakdolgozat tartalmi követelménye: A kiírásban szereplő irodalomban megfelelő részletességgel megadott algoritmusok implementálása, tesztelése, elemzése.
 • Mesterséges intelligencia témájú dolgozat tartalmi követelménye egyszerűbb algoritmusok esetében azok megvalósítása és kiértékelése, komplex algoritmusok/rendszerek esetében elegendő adott problémán ezek elérhető megvalósításának szakszerű alapos kiértékelése, összehasonlítása.
 • Optimalizálási témájú szakdolgozat tartalmi követelménye a hallgató számára megadott meghatározott szűkebb feladathoz az ismert és elérhető algoritmusok közül egy vagy néhány implementálása, tesztelése, valamint az előnyök és a korlátok bemutatása alkalmas mintafeladatokon, vagy standard tesztfeladat halmazon.
 • Gazdasági témájú szakdolgozat tartalmi követelménye a hallgató számára megadott gazdasági témájú feladathoz az ismert és elérhető algoritmusok közül egy vagy néhány implementálása, tesztelése, valamint az elérhető gazdasági előnyök és az alkalmazhatósági korlátok illusztrálása példákkal.
 • Elméleti számítástudomány témájú szakdolgozat tartalmi követelménye: A kiírásban szereplő irodalom feldolgozása és rendszeres bemutatása, példák kidolgozása és/vagy algoritmus implementálása és teszteken való elemzése.
 • Szoftverfejlesztés témájú szakdolgozat tartalmi követelménye a hallgató számára egy informatikai rendszer (vagy annak jól elkülöníthető részének) megvalósítása. A szakdolgozatnak igazolnia kell, hogy a hallgató megfelelő szintű programozói kompetenciával rendelkezik.
 • A műszaki informatikai témájú szakdolgozat tartalmi követelménye az informatika módszereit igénylő műszaki tartalmú feladat megoldása és annak megfelelő dokumentálása.

Mesterképzési szakok diplomamunkájának tartalmi követelményei

Gazdaságinformatikus MSc, Mérnökinformatikus MSc, Programtervező informatikus MSc és Info-bionika MSc, illetve programtervező matematikus és műszaki informatikus egyetemi szakok képzésének keretében készítendő diplomamunka témák tartalmi elemei:

 • Algoritmikus jellegű diplomamunka. Adott problémára fejlesszen ki algoritmust, annak helyességét ellenőrizze, becsülje meg az algoritmus erőforrásigényét és azt, vagy egy új tudományos publikációban ismertetett algoritmust hatékonyan implementáljon, teszteljen, és hasonlítsa össze az irodalomban feldolgozott algoritmusokkal.
 • Mesterséges intelligencia témájú dolgozat tartalmi követelménye egyszerűbb algoritmusok esetében azok megvalósítása és kiértékelése, komplex algoritmusok/rendszerek esetében elegendő adott problémán ezek elérhető megvalósításának szakszerű alapos kiértékelése, összehasonlítása. A dolgozat tartalmazzon eredeti, újszerű hozzájárulást algoritmikus vagy metodológiai (kiértékelés) szempontból.
 • Szoftverfejlesztés jellegű diplomamunka. Önállóan fejlesszen ki egy szoftver rendszert (vagy annak jól elkülöníthető részét), azt vigye végig egész életciklusán, a specifikációtól és tervezéstől az implementációig, a dokumentációig és a tesztelésig.
 • Elméleti számítástudomány tartalmú diplomamunka. Az adott terület, problémakör több szempontból való bemutatásán, az irodalom újszerű feldolgozásán kívül tartalmazzon önálló eredményeket, megállapításokat, vagy mutassa be az eredmények újszerű alkalmazásait.
 • Gazdasági jellegű diplomamunka. Gazdaságban, iparban felmerülő kérdéshez modell felállítása, ennek informatikai szempontból való vizsgálata (a megoldható feladatok méretének jellemzése, adott minőségű megoldás műveletigényének megadása a méret függvényében, az alkalmazhatóság korlátainak ismertetése).
 • Műszaki informatika jellegű diplomamunka. Egy műszaki területhez kapcsolódó feladat informatikai módszereket alkalmazó megoldását végezze el és mutassa be. Dokumentálja a megoldás működési tesztjét is; amennyiben a munka elméleti, a gyakorlati alkalmazásokkal való kapcsolatot tegye világossá. Emelje ki eredményeinek újszerűségét, hasznosságát.

Projektmunkák

Támogatandó, ha a dolgozat projekt keretében kerül kidolgozásra. Ugyanakkor a témakiírásoknak szeparáltnak kell lenniük, amelyek külön-külön fogalmazzák meg az elvégzendő feladatokat. A dolgozatoknak önállóan értékelhetőnek kell lenniük, azoknak külön-külön meg kell felelniük az elvárásoknak.

A TDK dolgozatokban felhasznált munka a dolgozat elkészítéséhez is felhasználható, a TDK dolgozat ugyanakkor önmagában nem fogadható el szakdolgozat vagy diplomamunkának.

A téma kiírása, témavezető

A dolgozatok témáit kiíró egységek az Informatikai Intézet tanszékei és a Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport (továbbiakban Intézeti egységek).

A témakiírás tartalmazza a témavezető megjelölését, a megoldandó feladat ismertetését, a megoldáshoz rendelkezésre álló, felhasználható eszközöket (pl. szoftver, szakirodalom), az elérendő célt (pl. egy algoritmus implementációja valamilyen programozási nyelven), valamint azt, hogy milyen szakos hallgatók jelentkezését várják.

A téma kétféle lehet, belső vagy külső téma. Mindkét esetben a témakiírást az Intézeti egység vezetője (tanszékvezető, kutatócsoport vezető) engedélyezi.

Belső téma az, amikor az Intézeti egység oktatója, tanszéki mérnöke, kutatója (továbbiakban Intézeti egység munkatárs) javasolja a témát kitűzésre és egyben ezzel vállalja a témavezetést is.

Külső téma az, amit egy külső szakember hirdet meg. Ekkor – a téma elfogadása esetén – a hallgató munkáját közvetlenül nem Intézeti egység munkatárs irányítja, hanem a témát javasló szakember. Ebben az esetben a külső témát befogadó Intézeti egység vezetője egy belső konzulenst nevez ki, aki az Intézeti egység munkatársa. A belső konzulens a téma kidolgozása során a szakmai felügyeletet látja el, a témavezető által javasolt érdemjegy megállapításánál pedig a Intézeti kontrolt gyakorolja. A külső témavezetőnek szakdolgozati téma esetén legalább főiskolai vagy BSc, diplomamunka téma esetén egyetemi vagy MSc végzettséggel kell rendelkeznie. Az SZTE Informatika Doktori Iskola PhD hallgatók által meghirdetett témák külső témáknak minősülnek, melyeknél a külső téma szabályai szerint kell eljárni.

A hallgató saját, "hozott témát" is feldolgozhat dolgozatában. Ebben az esetben az eljárás az, hogy a hallgató vagy valamely Intézeti egység munkatársát kéri fel a témavezetésre, és ekkor a felkért munkatárs a belső téma szabályai szerint intézi az ügyet tovább, vagy egy külső szakembert kér fel a témavezetésre, aki ebben az esetben a külső téma szabályai szerint jár el.

Határidők

Az Intézeti egységek évente kétszer írják ki a választható témáikat. A témakiírások közzététele a szorgalmi időszakok vége előtt két héttel történik.

A hallgatók saját témával az oktatókat a szorgalmi időszakok vége előtt két héttel bezárólag kereshetik.

A hallgatónak a témaválasztást követő szorgalmi időszakkal kezdődően a dolgozathoz kötődő kurzusokat – a meghirdető oktatóval egyeztetve – a NEPTUN szabályai szerint kell felvennie.

A dolgozat beadási határidejét a Kari Naptár határozza meg, a beadás helye az Intézet tanulmányi előadójának irodája. A dolgozatokat a Modulo-ba is fel kell tölteni. A tanulmányi előadó a beérkezett dolgozatokról nyilvántartást vezet, majd átadja a témavezetőknek a dolgozatokat bírálatra. Külső téma esetén a dolgozat a külső témavezető írásos értékelésével és a javasolt osztályzattal együtt nyújtandó be.

Jelentkezés a témára és a dolgozat készítése

A hallgató tanulmányozza az Intézeti egységek által meghirdetett témákat, majd felkeresi a kiválasztott témához megjelölt témavezetőt, a téma kellő mélységű megismerése céljából. A hallgató részletes ismeretek birtokában választ. A témák a BIR felületén érhetők el, az jelentkezés után, az egyes témákra az oktató veszi fel a hallgatókat. Szakdolgozat kurzusra jelentkezni csak a témavezető/konzulens előzetes hozzájárulásával lehet.

A kiválasztott témáról a hallgató egy rövid munkatervet készít, mely tartalmazza – legalább havi bontásban – a feladat megoldásának ütemezését, az elvégzendő feladatokat és a várható eredményeket.

Általában egy témán egy hallgató dolgozik. Amennyiben az a különleges helyzet áll elő, - a feladat mérete vagy egyéb más ok miatt – hogy egy témán több hallgató dolgozik, akkor is minden hallgató önálló dolgozatot készít, melyben kötelezően ki kell térni arra, hogy melyek a saját és melyek a munkatársak eredményei. A munkatársak által elért eredmények csak hivatkozásként és nem a dolgozat érdemi fejezeteinek részeként szerepelhetnek a dolgozatban.

A dolgozat készítője más szakon benyújtott dolgozatából ugyanolyan módon használhat fel részeket a dolgozatában, mint más idegen munkákból.

A dolgozat értékelésébe kizárólag az új, a hallgató által elért eredmények számítódnak be.

A dolgozat elkészítéséhez szükséges szakmai munkát a hallgató a tantervében rögzített szakdolgozat vagy diplomamunka kurzusok keretein belül végezheti el. A Molekuláris-bionika BSc szakot kivéve, két kurzust kell felvenni, a második kurzus előfeltétele az első teljesítése.

A téma felvételét követően témát váltani kizárólag a témavezetők – az eredeti és az új – egyetértésével lehet. Ilyen esetben a hallgatónak vállalnia kell, hogy az új témával kapcsolatos minden elvárást a még rendelkezésére álló szakdolgozati és diplomamunka kurzusok keretén belül teljesíti.

A hallgató köteles a témavezetőnek a munka haladásáról rendszeresen – a témavezetővel egyeztetett időpontokban – beszámolni. Amennyiben a hallgató a rendszeres beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, akkor az adott félévet elégtelen gyakorlati jeggyel kell lezárni.

Sikertelen szakdolgozati vagy diplomamunka kurzus vagy az éves munkaterv nem teljesítése esetén a témaválasztás folyamatát meg kell ismételni.

Mindkét (illetve a Molekuláris-bionika szak esetén egyetlen) szakdolgozat vagy diplomamunka kurzusok teljesítését követően új dolgozat téma nem választható.

A szerzői jog

A szerzői jog – ha a hallgató és a témavezető másként nem rendelkezik egy közös megállapodásban – mind a témavezetőt, mind a hallgatót megilleti. A dolgozatban elért eredményeket a későbbi munkáikban a közös eredményekre hivatkozva szabadon felhasználhatják.

A hallgató felelős azért, hogy a felhasznált anyagok, forráskódok szerzői jogait és licenc feltételeit tiszteletbe tartsa.

A dolgozatra vonatkozó követelmények

A dolgozat terjedelme mellékletek nélkül alapszakon 25-50 oldal, mesterszakon 30-60 oldal, a dolgozatra vonatkozó pontos szerkezeti és formai követelményeket a 2. számú melléklet tartalmazza. A dolgozat beadandó egy bekötött példányban, elektronikusan pdf formátumban, valamint a témavezetővel egyeztetett formában (pl. bekötött/spirálozott példány, pdf, CD). Az összes, elektronikusan vagy fizikailag beadott példány, az aláírást leszámítva, meg kell egyezzen.

A dolgozat nyelve

A dolgozat nyelve megegyezik az képzés nyelvével.

Nem magyar nyelvű dolgozat készítését a intézet engedélyezheti, de a dolgozat mellé ekkor 5-10 oldalas magyar nyelvű (illetve a képzés nyelvével megegyező) összefoglalót kell készíteni. Az idegen nyelv helyességéről a bírálatban nyilatkozni kell.

A dolgozat bírálata

A bírálatot a témavezető a bírálati lap (lásd itt) szempontjai alapján készíti. A bírálat eredményeként javaslatot tesz a dolgozat érdemjegyére. A dolgozat végleges érdemjegyét a záróvizsgán a záróvizsga bizottság állapítja meg. A dolgozat elbírálási szempontjait a 3. számú melléklet tartalmazza.

A dolgozat védése

A dolgozat védése a záróvizsga része, ideje kb. 10 perc. A hallgató önálló érdemjegyeket kap a dolgozatára – melyet a záróvizsga bizottság ad, a témavezető javaslata alapján – és a dolgozat védésre.

Ha a védés sikeres, de a záróvizsga felelet nem, a sikeres védés eredménye a következő félévi záróvizsgán felhasználható. Kivétel, hogy ha hallgató újrafelvételizett vagy szakot váltott.

Nyilvántartások

A témakiírás és a dolgozat nyilvános, ami azt jelenti, hogy az elkészült dolgozatot bárki megtekintheti az Intézet archívumában, a dolgozat a helyben olvasható anyagok között kerül elhelyezésre.

Az Intézeti egységek, illetve az oktatók saját hatáskörben döntenek arról, hogy ezen túlmenően a náluk készült dolgozatokról milyen nyilvántartást vezetnek.

A sikeresen megvédett dolgozatok könyvtárban történő elhelyezéséről az Informatikai Intézet tanulmányi előadója gondoskodik közvetlenül a záróvizsga után.

Az Intézet nem tárolja azokat a dolgozatokat, amelyeknek bírálati jegye vagy védési érdemjegye elégtelen vagy nem került megvédésre. Az ilyen dolgozatokat a hallgatónak a tanulmányi előadó visszaadja.

Adminisztrációért felelős:

Keléné Fábián Alexandra tanulmányi előadó
62/546-718
tanulmanyi@inf.u-szeged.huElfogadva az Informatika Intézet Tanácsa által: 2018.10.31.