Jelenlegi hely

Az Informatika Intézet záróvizsga ügyrendje

A záróvizsga ügyrend a következő szakokra vonatkozik:

 • Gazdaságinformatikus BSc szak
 • Mérnökinformatikus BSc szak
 • Programtervező informatikus BSc szak
 • Gazdaságinformatikus MSc szak
 • Info-bionika mérnöki MSc szak
 • Mérnökinformatikus MSc szak
 • Programtervező informatikus MSc szak
 • Informatika tanári szak
 • Közgazdasági programozó matematikus szak
 • Programozó matematikus szak
 • Programtervező matematikus szak
 • Műszaki informatika egyetemi szak
 • Műszaki informatikai főiskolai szak

A záróvizsgára való jelentkezés:

A záróvizsgára való jelentkezés pontos módját és határidejét a Kari záróvizsga ügyrend, valamint a Kari naptár szabályozza.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • az abszolutórium megszerzése,
 • a szakdolgozat vagy diplomamunka (továbbiakban dolgozat) legalább elégséges szintű bírálati javaslata a témavezető részéről.

A dolgozatok elkészítése és leadása:

A dolgozattal kapcsolatos tartalmi és formai követelményeket az Intézet „Szakdolgozat és diplomamunka szabályzat” tartalmazza.

A dolgozat leadás határidejét a kari naptár tartalmazza. A kari ügyrend tartalmazza a dolgozat elektronikus beadásának a módját.

Az elkészített dolgozatot a Kari naptárban meghatározott határidőre, a Kari ügyrendben meghatározott elektronikus felületen fel kell tölteni, majd a „Szakdolgozat és diplomamunka szabályzat”-ban meghatározott módon le kell adni az Intézet tanulmányi felelőse részére.

A határidő lejárta után leadott, vagy formai hibás dolgozatot nem fogadunk el!

A dolgozatok bírálatának elkészítése:

A dolgozat bírálatát a témavezető készíti el az Intézet honlapján közzétett sablonban. Külső témavezető esetén, a bírálatot a dolgozattal együtt kell leadni. Egyébként a bírálat beküldési határideje a hallgató védése előtti harmadik munkanap. A bírálatot aláírva, az Intézet tanulmányi felelősének kell eljuttatni két példányban.

A záróvizsga részei:

A záróvizsga két részből áll:

 • A dolgozat védése.
 • Szóbeli vizsga a tételekből.

A záróvizsga két része időben elkülönülve vagy közvetlenül egymás után történik.

A dolgozat védése:

A dolgozat védése két – a záróvizsga szempontjából egyenértékű – módon történhet.

 • Az Informatikai Intézeten belül készített dolgozatok védésére a Záróvizsgabizottság (ZVB) előtt, a szóbeli vizsgával azonos napon, közvetlenül a szóbeli vizsgával együtt kerül sor.
 • Az SZTE más intézeténél készített dolgozatok védése az adott intézetben, az ott szokásos védési eljárás szerint, az ottani védési bizottság előtt történik. A védési bizottság a ZVB részére a védésről és annak eredményéről jegyzőkönyvet/feljegyzést küld, melyet a ZVB a záróvizsga jegyzőkönyvéhez csatol.

A záróvizsga menete:

A vizsgázó két órával a vizsga megkezdése előtt jelentkezzen a felkészülési teremben, ahol megkapja a feleletéhez tartozó tételeket. A záróvizsga tételsorok a kar honlapján vannak közzétéve, a kiosztott tételek számát és körét a szabályzat melléklete tartalmazza.

A felkészülési idő két óra, melynek során a vizsgázók használhatnak tankönyveket, jegyzeteket és saját írott előadásjegyzetet is. Az aktuális tételsorhoz kapcsolódó kidolgozott írásos anyagok használatát nem engedélyezzük!

A dolgozat védésének időtartama kb. 10 perc, továbbá a tételekre adott feleletek időtartama is tételenként kb. 10 perc.

A záróvizsga értékelése:

A záróvizsga érdemjegye három részből áll:

 1. a dolgozat bírálati jegye (a témavezető által javasolt jegyet a bizottság elfogadhatja, vagy indokolt esetben felülbírálhatja),
 2. a dolgozat védésének érdemjegye,
 3. a tételekre adott szóbeli felelet jegye.

A záróvizsga, csak abban az esetben tekinthető sikeresnek, ha mindhárom részjegy legalább elégséges.

A diploma minősítésének kiszámítása az oklevél-követelményekben leírtak alapján történik.

Egyéb tudnivalók:

A záróvizsgára jelentkezett hallgatók – függetlenül attól, hogy melyik évben szereztek abszolutóriumot – az aktuális évben kiadott tételsorból tesznek záróvizsgát.

Az ügyrendben nem szabályozott részleteket az Informatika Intézet honlapján közzétett hirdetmény rendezi.

 

Elfogadva az Informatikai Intézet tanácsának 2018. május 10-ei ülésén.

Módosítva az Informatika Intézet Tanácsa által: 2018.10.31.

Kiegészítések a záróvizsga ügyrendhez

 

Adminisztrációért felelős:

Keléné Fábián Alexandra tanulmányi előadó
62/546-718
tanulmanyi@inf.u-szeged.hu