Jelenlegi hely

SZTE TTIK tanári mesterszak informatikatanár szakképesítésre jelentkezők felvételi szabályzata

Jelentkezési feltételek

Az SZTE TTIK Informatikai Intézete a 2016/2017-as tanévben kizárólag a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 4.1.5. b) pontjának megfelelő főiskolai szintű tanári szakképzettséget követően, informatika szakterületen, a középiskolai tanári szakképzettség megszerzésére irányuló, 2 féléves, 60 kredites képzést indítja.

 

A jelentkezéshez csatolandó dokumentumok

 • oklevél másolata;
 • tantárgyi megfeleltetési jegyzék, mely tartalmazza a korábbi ismeretkörök kategóriába beszámítani kívánt minden kurzus kódját, nevét, heti vagy féléves óraszámát, kreditértékét, a kurzusra kapott jegyet, a kurzus adott képzésen belüli félévét, illetve amennyiben a kurzust nem a számítástechnika tanári szakján végezte, akkor a kurzust tartalmazó szak és az azt meghirdető intézmény megnevezését;
 • a korábbi ismeretkörök kategóriába beszámítani kívánt kurzusokat tartalmazó oklevélmelléklet vagy leckekönyv megfelelő oldalainak másolata;
 • azon korábbi ismeretkörök kategóriába beszámítani kívánt kurzusok hivatalos tematikái, melyek nevéből nem nyilvánvaló azok tartalma;
 • a szóbeli vizsgához választott 4 tétel megadása;
 • többletpontokra jogosultságot igazoló dokumentumok.

Tantárgyi megfeleltetési jegyzék elkészítésére alkalmazza az online kitöltőt, mely elérhető a jelen szabályzat végén elhelyezett linkről. Az elkészített tantárgyi megfeleltetési jegyzéket nyomtassa ki, lássa el dátummal, aláírással és a jelentkezéséhez nyújtsa be.

A jelentkezéshez csatolandó dokumentumok hiányában a Felvételi Bizottságnak a jelentkezést nem áll módjában figyelembe venni.
A jelentkezőknek minden dokumentumot az OH-ba kell küldeniük!

A jelentkezések kiértékelésének gyorsítása érdekében, a jelen szabályzat végén elérhető online kitöltő alkalmazásával kérjük, hogy karunkhoz is juttassa el a felvételi jelentkezéshez és a felvételi pontszám meghatározásához szükséges adatokat, anyagokat a felvételi jelentkezéssel egy időben. Ha az online kitöltőt nem tudná alkalmazni, akkor az OH címére benyújtott fenti dokumentumok egy másolati példányát kérjük intézményünkbe (SZTE TTIK, Dékáni Hivatal, 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.) a jelentkezéssel egy időben megküldeni.

 

A jelentkező felvételi pontszámának kiszámítási módja:

A felvételi pontszám maximum 100 pont.

 • korábbi ismeretkörök teljesítése: legfeljebb 30 pont;
 • oklevél minősítése alapján: legfeljebb 30 pont (az oklevél jegyének hatszorosa);
 • szakmai szóbeli vizsgára adható pontszám: legfeljebb 30 pont;
 • többletpontok: legfeljebb 10 pont (Többletpontok odaítélésének szabályai külön dokumentumban).

 

Korábbi ismeretkörök teljesítése alapján kapható pontszám kiszámítása

A korábbi ismeretkörök teljesítése alapján kapható pontszám az alábbi két ismeretkörre kapható pontok összege lesz:

 1. algoritmusok és adatszerkezetek;
 2. C, C++, Java programozási ismeretek.

Mindkét ismeretkörre egyenként legfeljebb 15 pont kapható a következőképpen. A hallgató előző tanulmányaiból választ az adott ismeretkörbe tartozó összesen lehetőleg legalább 5, legfeljebb 8 kreditnyi kurzust. A választott kurzusok alapján az ismeretkörre kapott pontszám az alábbi képlettel számolódik:

3*(j1*k1 + j2*k2 + … + jn* kn) / max{5, k1+k2+…+kn}

ahol j1, k1, j2, k2, …, jn, kn rendre a választott kurzusokra kapott jegyek illetve kreditértékek.

Nem kreditalapú képzésben szerzett oklevél esetén heti 1 órának 1 kredit feleltethető meg.

Amennyiben valamely választott kurzus nem csak a fenti ismeretkörökbe tartozó ismereteket tartalmazza, akkor az egyes ismeretköröknél elismert kreditszám arányos annak a tematikából következtethető kurzusbeli mértékével.

 

Szakmai szóbeli vizsga

A szóbeli vizsga maximális pontszáma 30.

A szóbeli felvételi szakmai részének ismeretköreit a Felvételi Bizottság a felvételi eljárás kezdetéig teszi közzé.

A szóbeli vizsgához a közzétett tételek közül a jelentkezőnek választania kell 4 tételt, melyet a tantárgyi megfeleltetési jegyzék elkészítésének webes felületén tud megtenni legkésőbb a szóbeli vizsgát megelőzően 4 héttel.

A bizottság a felvételizőtől az általa választott tételekből egy tételt fog kérdezni.

Csak az a jelentkező vehető fel, akinek a korábbi ismeretkörök teljesítése, az oklevél minősítése, a szóbeli vizsgája és a többletpontjai alapján kapható pontszámainak összege eléri legalább az 50 pontot.

A szóbeli vizsgán be kell mutatni a beadott dokumentumok eredetijét.

 

Szóbeli felvételi szakmai részének ismeretkörei

Online kitöltő elérés