Disszertáció leadása

A disszertáció leadása az SZTE TTIK Dékáni Hivatalba való benyújtásával valósul meg. Ennek ügyintézését a mindenkori SZTE TTIK Tanulmányi Osztály doktori referense végzi. A leadás a doktori referenssel egyeztetett időpontban vagy a fogadóórájában lehetséges.

A 2016. szeptember 1. előtt induló képzés esetén a disszertáció leadásának a doktori fokozatszerzés beindítását elfogadó dékáni határozaton található dátumtól számított két éven belül kell megtörténnie.

A 2016. szeptember 1. után induló képzéseknél a disszertáció leadásának a komplex vizsgát követő 3 tanéven belül kell megtörténnie.

A disszertáció leadása után az SZTE TTIK Tanulmányi Osztály doktori referense juttatja el a benyújtott dokumentumokat fizikai és elektronikus formában az SZTE Informatika Doktori Iskola részére.

A leadáshoz szükséges dokumentumok:

  • Disszertáció: 4 példány - fekete kötésben
  • Tézisfüzet: 7 példányban, a társszerzői nyilatkozat másolatával
  • Publikációs lista és publikációk különlenyomatai elektronikus formában e-mailben elküldve
  • Plágiumvizsgálat eredményét igazoló nyilatkozat
  • Az angol nyelvi követelmény teljesítésének igazolása az igazoló dokumentum másolatával
  • MSc diploma másolata
  • (Komplex vizsga / Doktori szigorlat teljesítésének igazolása; ezzel nincs teendő leadáskor, mert a TO-n megvan)

Disszertáció

A disszertációt 4 példányban, fekete kötésben, A4-es formátumban kell benyújtani, címoldalán arany betűkkel: Doktori/PhD értekezés, Szerző, Szegedi Tudományegyetem, Informatika Doktori Iskola, Szeged, évszám. A disszertáció terjedelme az összefoglalókkal együtt (nem számítva az irodalomjegyzéket) 80-120 oldal legyen. A végén tartalmazzon egy kb. 3-5 oldalas magyar és angol nyelvű összefoglalót. A disszertációhoz az SZTE Informatika Doktori Iskola által ajánlott sablont érdemes használni: https://github.com/jelasity/szte-cs-phdthesis-template

A disszertációt a leadást megelőzően a doktorjelöltnek pdf-ben el kell küldenie az SZTE Informatika Doktori Iskola email címére plágiumvizsgálat céljából. A plágiumvizsgálat eredményéről az Iskola igazolást állít ki. Értesítés után a nyilatkozat átvehető az Informatikai Intézet 51-es irodájában Horváth Beatrix oktatásszervezőnél.

A plágiumvizsgálat eredményének birtokában, de még a leadást megelőzően a disszertációt a doktorjelöltnek elektronikusan is elérhetővé kell tennie az SZTE Doktori Repozitóriumban, majd a feltöltés tényét igazoló e-mailt haladéktalanul továbbítania kell a Dékáni Hivatalba a doktori referensnek címezve. Ehhez regisztráció szükséges: https://doktori.bibl.u-szeged.hu/cgi/register

A regisztráció doktorjelöltek számára néhány napig él, ezután törlődik. A regisztráció után lehetőség van feltölteni a disszertációt, mely egy akár néhány napos ellenőrzési folyamat végén válik nyilvánosan elérhetővé (addig nem lesz látható a disszertáció és a tézisfüzet). A repozitóriumban - a doktorandusz adatainál - kötelező megadni az MTMT szerző azonosítót. Doktori iskolaként az "Informatika Doktori Iskola”, tudományterületként jellemzően a "Műszaki tudományok > Informatikai tudományok” jelölendő meg, vagy a "Természettudományok > Matematika- és számítástudományok”, kutatási terület függvényében.

Tézisfüzet

A disszertációval együtt be kell adni annak kb. 10-15 oldalas, az értekezés nyelvén készült tézis-szerű összefoglalását, A5-ös méretben 7 példányban. A lapokat tűzőgéppel, füzet formátumban kell összekötni. A füzet félkemény borítólapján: Cím, Szerző, Doktori (PhD) értekezés tézisei, Témavezető neve, beosztása, Informatika Doktori Iskola, Szegedi Tudományegyetem, Tanszék/Intézet, évszám.

Nem magyar nyelvű tézisek esetén a téziseknek tartalmaznia kell legfeljebb 2000 karakterből álló, magyar nyelvű összefoglalót, magyar nyelvű tézisek esetén angol nyelvű összefoglalót. A tézisfüzetek végére le kell fűzni a társszerzői nyilatkozatot.

A társszerzői nyilatkozatot csak a disszertációban felhasznált publikációkra vonatkozóan kell elkészíteni. A nyilatkozat sablonja az Informatika Doktori Iskola aktuális működési szabályzatának melléklete (https://www.inf.u-szeged.hu/phd/dokumentumok). Az elkészült nyilatkozatot aláírás után a dscs@inf.u-szeged.hu email címre kell eljuttatni, megküldve a társszerzők email címeinek listáját is. A Doktori Iskola a nyilatkozatot kiküldi a társszerzőknek, majd (amennyiben az egy hetes határidő alatt nem érkezik kifogás) az iskolavezető aláírja azt. Értesítés után a nyilatkozat átvehető az Informatikai Intézet 51-es irodájában Horváth Beatrix oktatásszervezőnél.

A tézisfüzetet is fel kell tölteni az SZTE Doktori Repozitóriumba a disszertációval együtt. A feltöltött tézisfüzetnek is tartalmaznia kell a társszerzői nyilatkozat szkennelt változatát.

Publikációk különlenyomatai

Elektronikus formában (emailben a TTIK Dékáni Hivatal doktori referensének címezve) be kell nyújtani a doktorjelölt publikációs listáját, valamint a dolgozat alapjául szolgáló teljes publikációkat. A publikációs listában tehát a disszertációban nem felhasznált publikációkat is szerepltetni kell. A publikációs listán fel kell tüntetni publikációnként, hogy mennyi publikációs pontot ér és, hogy mi alapján ér pontot. Legyen kiemelve az összesített publikációs pontszám is. Érdemes minden konferencia cikk esetén feltüntetni rangsor információkat is, ha ilyen rendelkezésre áll, leginkább a konferencia CORE rangsorát (A*, A, B, C). Továbbá minden újságcikk esetén érdemes feltüntetni az újság scimago besorolását (D1, Q1, Q2, Q3, Q4), amennyiben az rendelkezik ilyennel. A dokumentumban szerepelnie kell az MTMT azonosítószámoknak is (érdemes MTMT-ből generálni a listát, és kiegészíteni a fenti információkkal).

Az angol nyelvi követelmény teljesítésének igazolása

A disszertáció leadásának előfeltétele a fokozatszerzéshez szükséges angol nyelvi követelmény teljesítése. A nyelvi követelmény teljesülését a nyelvvizsga bizonyítvány másolatával vagy a nyelvvizsgával egyenértékű dokumentum másolatával (pl. külföldön szerzett MSc diploma, érettségi, stb.) kell igazolni - egy példány elegendő. Elképzelhető, hogy a Tanulmányi Osztályon nem találják a korábban teljesített és benyújtott idegen nyelvet igazoló okmány másolatát, ezért érdemes minden elérhető kapcsolódó dokumentumról másolatot vinni a leadáshoz.

Komplex vizsga (doktori szigorlat) teljesítésének igazolása

A komplex vizsga (2016. szeptember előtti indult képzés esetén doktori szigorlat) teljesítése előfeltétele a disszertáció leadásának. A doktorjelöltnek ezzel kapcsolatban nincs további teedndője a leadás során. A kapcsolódó dokumentumok a teljesített komplex vizsga (szigorlat) után az SZTE TTIK Dékáni Hivatalban elérhetőek az ügyintézők számára.