Disszertáció leadása

A disszertáció leadása az SZTE TTIK Dékáni Hivatalba való benyújtásával valósul meg. Ennek ügyintézését a mindenkori SZTE TTIK Tanulmányi Osztály doktori referense végzi. A leadás a doktori referenssel egyeztetett időpontban vagy a fogadóórájában lehetséges.

A 2016. szeptember 1. előtt induló képzés esetén a disszertáció leadásának a doktori fokozatszerzés beindítását elfogadó dékáni határozaton található dátumtól számított két éven belül kell megtörténnie.

A 2016. szeptember 1. után induló képzéseknél a disszertáció leadásának a komplex vizsgát követő 3 tanéven belül kell megtörténnie.

A disszertáció leadása után az SZTE TTIK Tanulmányi Osztály doktori referense juttatja el a benyújtott dokumentumokat fizikai és elektronikus formában az SZTE Informatika Doktori Iskola részére.

A leadáshoz szükséges dokumentumok:

  • Disszertáció: 4 példány - fekete kötésben
  • Tézisfüzet: 5 angol, 13 magyar és 7 magyar a társszerzői nyilatkozatok másolatával
  • Publikációs lista és publikációk különlenyomatai: 2 példány spirálozva és e-mailben is elküldve
  • Nyelvi követelmények teljesítésének igazolása: mindkét nyelvvizsgáról másolat
  • (Komplex vizsga / Doktori szigorlat teljesítésének igazolása; ezzel nincs teendő leadáskor, mert a TO-n megvan)

Disszertáció

A disszertációt 4 példányban, fekete kötésben, A4-es formátumban kell benyújtani, címoldalán arany betűkkel: Doktori/Ph.D. értekezés, Szerző, Szegedi Tudományegyetem, Informatika Doktori Iskola, Szeged, évszám. A terjedelme általában 40 és 120 oldal között lehet. Ebbe a mellékletek és az egész oldalas ábrák nem számítanak bele. A végén tartalmazzon egy kb. 3-5 oldalas magyar és angol nyelvű összefoglalót. A disszertációhoz az SZTE Informatika Doktori Iskola által ajánlott sablont érdemes használni:

https://github.com/jelasity/szte-cs-phdthesis-template

A disszertációt a leadást megelőzően a doktorjelöltnek elektronikusan is elérhetővé kell tennie az SZTE Doktori Repozitóriumban, majd kinyomtatnia a feltöltött anyagról egy ilyen igazolást:

screenshot

Ehhez regisztráció szükséges:

https://doktori.bibl.u-szeged.hu/cgi/register

A regisztráció doktorjelöltek számára néhány napig él, ezután törlődik. A regisztráció után lehetőség van feltölteni a disszertációt, mely egy akár néhány napos ellenőrzési folyamat végén válik nyilvánosan elérhetővé (addig nem lesz látható a disszertáció és a tézisfüzet). A repozitóriumban - a doktorandusz adatainál - kötelező megadni az MTMT szerző azonosítót. Doktori iskolaként az "Informatika Doktori Iskola”, tudományterületként jellemzően a "Műszaki tudományok > Informatikai tudományok” jelölendő meg, vagy a "Természettudományok > Matematika- és számítástudományok”, kutatási terület függvényében.

Tézisfüzet

A disszertációval együtt be kell adni annak kb. 10-15 oldalas magyar és angol nyelvű tézis-szerű összefoglalását, A5-ös méretben. A lapokat tűzőgéppel, füzet formátumban kell összekötni. A füzet félkemény borítólapján: Cím, Szerző, Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei, Témavezető neve, beosztása, Informatika Doktori Iskola, Szegedi Tudományegyetem, Tanszék/Intézet, évszám.

A tézisfüzet 5 példányát angolul, 13 példányát magyarul kell benyújtani. Ezen felül 7 magyar nyelvű példányt kell benyújtani, amelyek végéhez a társszerzői nyilatkozatok vannak hozzáfűzve.

A társszerzői nyilatkozatot csak a disszertációban felhasznált publikációk társszerzőivel kell aláíratni. A nyilatkozat sablonja az Informatika Doktori Iskola aktuális működési szabályzatának melléklete:

https://www.inf.u-szeged.hu/phd/dokumentumok

Ha egy közleménynek más doktorandusz vagy doktorjelölt társszerzői is vannak, ezeknek a témavezetője is alá kell, hogy írja a kérdéses nyilatkozatot.

A tézisfüzet angol és magyar nyelvű változatát is fel kell tölteni az SZTE Doktori Repozitóriumba a disszertációval együtt. A magyar tézisfüzet repozitóriumba való feltöltés során azt a verziót kell feltölteni, amelyik tartalmazza a társszerzői nyilatkozatokat.

Publikációk különlenyomatai

Be kell adni a dolgozat alapjául szolgáló publikációk különlenyomatait, vagy fénymásolatait 2 példányban. Ezt célszerű spirálozott formában benyújtani. A tetejére egy publikációs listát kell lefűzni, amelyen meg kell adni a többi (tehát a disszertációban nem felhasznált) publikációt is. A publikációs listán fel kell tüntetni publikációnként, hogy mennyi publikációs pontot ér és, hogy mi alapján ér pontot. Legyen kiemelve az összesített publikációs pontszám is. Érdemes minden konferencia cikk esetén feltüntetni rangsor információkat is, ha ilyen rendelkezésre áll, leginkább a konferencia CORE rangsorát (A*, A, B, C). Továbbá minden újságcikk esetén érdemes feltüntetni az újság scimago besorolását (D1, Q1, Q2, Q3, Q4), amennyiben az rendelkezik ilyennel. A dokumentumban szerepelnie kell az MTMT azonosítószámoknak is (érdemes MTMT-ből generálni a listát, és kiegészíteni a fenti információkkal).

A publikációk jegyzékét és a dolgozat alapjául szolgáló cikkeket email-ben is meg kell küldeni a doktori referens részére.

Nyelvi követelmények teljesítésének igazolása

A disszertáció leadásának előfeltétele a fokozatszerzéshez szükséges nyelvi követelmények teljesítése. A nyelvi követelményeket a nyelvvizsga bizonyítványok másolatával kell igazolni, vagy a nyelvvizsgával egyenértékű dokumentum másolatával (pl. külföldön szerzett MSC diploma, érettségi,stb.) - egy példány elegendő mindegyikből. Elképzelhető, hogy a Tanulmányi Osztályon nem találják a korábban teljesített és benyújtott (jellemzően az első) idegen nyelvet igazoló okmány másolatát, ezért érdemes minden elérhető kapcsolódó dokumentumról másolatot vinni a leadáshoz.

Komplex vizsga (doktori szigorlat) teljesítésének igazolása

A komplex vizsga (2016. szeptember előtti indult képzés esetén doktori szigorlat) teljesítése előfeltétele a disszertáció leadásának. A doktorjelöltnek ezzel kapcsolatban nincs további teedndője a leadás során. A kapcsolódó dokumentumok a teljesített komplex vizsga (szigorlat) után az SZTE TTIK Dékáni Hivatalban elérhetőek az ügyintézők számára.