Szakmódszertan 1

(Informatikatanár szak)

Ismeretanyag:

horizontális felosztás:

 • az informatika, mint modellezés,
 • az informatika, mint emberek közötti kommunikációs eszköz,
 • az informatika, mint virtuális valóság,
 • játékok virtuális terekben, interaktív médiák,
 • virtuális világok a tanulásban, kutatásban,
 • az információs társadalom és az ember,
 • informatikai intelligencia, informatikai kompetenciák (opens new window),
 • az informatikai tudás helye a társadalmban,
 • nevelési elvek az informatika órán, szocializációs szerep,
 • az informatika használata és a kommunikációs „illemszabályok”,
 • az autentikáció jelentősége és szabályai,

vertikális felosztás:

 • Az informatika tantárgy tananyagát tipikusan hogyan tanulják meg a tanulók; mivel miért vannak nehézségeik
 • Az önálló tanulás igényének és képességének kialakítása az informatikai és műszaki területeken
 • Kritikus és problémamegoldó szemlélet és gondolkodás kialakításának szükségessége és lehetőségei
 • Az információs–kommunikációs technológia felhasználása a tanítás–tanulás segítésére
 • A tanítási-tanulási folyamat tervezésének speciális kérdései az informatikai és műszaki területeken
 • A tanulók értékelésének speciális kérdései az informatikai és műszaki területeken
 • Különböző életkorú tanulókkal való bánásmód speciális kérdései az informatikai és műszaki területeken
 • Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdő (BTM) tanulókkal való bánásmód speciális kérdései az informatikai és műszaki területeken
 • Speciális nevelési igényű (SNI) diákokkal való bánásmód speciális kérdései az informatikai és műszaki területeken
 • A gyengén teljesítőkkel való bánásmód speciális kérdései az informatikai és műszaki területeken
 • A tehetséges tanulókkal való bánásmód speciális kérdései az informatikai és műszaki területeken
 • A családi háttér iskolai tanulásra gyakorolt hatásainak megértése speciális kérdései az informatikai és műszaki területeken
 • Reális pályakép kialakításának speciális kérdései az informatikai és műszaki területeken
 • A tanulók tanulási motivációjának fejlesztésének speciális kérdései az informatikai és műszaki területeken
 • A figyelem fenntartásának speciális kérdései az informatikai és műszaki területeken
 • A tanulásirányítás speciális kérdései az informatikai és műszaki területeken
 • Az informatikanár kapcsolata a szakos és nem szakos kollégákkal, generációs külömbségek és kezelésük
 • A tanulók megtanítása az IKT magabiztos és kritikus használatára

Megszerezhető szakterületi tudás / készség / képesség (kompetenciák):

A pedagógiai folyamat tervezése terén:

 • Képes a szaktárgy tanulása-tanítása során felhasználható nyomtatott és digitális tankönyvek, taneszközök, egyéb tanulási források kritikus elemezésére és a konkrét célokhoz illeszkedő kiválasztására (különös tekintettel az infokommunikációs technológiára).
 • Képes kollektív munkában történő helyi tanterv készítésére, önálló éves tematikus (tanmeneti) tervezésre, óravázlat készítésére, valamint az oktatástechnikai eszközök használatára.

A tanulási folyamat támogatása szervezése és irányítása terén:

 • Ismeri a szaktárgy megértéséhez és kreatív alkalmazásához szükséges gondolkodásmód kialakulásában/kialakításában szerepet játszó pszichológiai tényezőket.
 • Tisztában van a szóbeli és írásbeli kifejezőkészség alapvető tanulás-módszertani jellegzetességeivel, hibáival.
 • Képes a motivációt, tanulói aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, probléma- megoldási és együttműködési képességeinek fejlesztését segítő módszerek megválasztására és alkalmazására. Képes a szaktárgy ismeretanyagának megfelelő csoportosításával, közvetítésével az érdeklődés és a figyelem folyamatos fenntartására.
 • Képes a szaktárgy speciális összefüggéseivel, fogalmaival kapcsolatos megértési nehézségek kezelésére.
 • Felkészült a tények és értékelések közötti különbségek, az összefüggések önálló felismertetésére.
 • Felkészült a szaktárgy tanulásában kiemelkedő eredményeket elérő tanulók motiválására, segítésére, a tehetséggondozásra, valamint ösztönzés az informatikai ismereteknek a szaktárgy tanulása során való felhasználására.

A pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése terén:

 • Ismeri és alkalmazza a tudásellenőrzés és a képességmérés legkorszerűbb eredményeit, eszközeit.
 • Tájékozott a különböző feladatbankokról és gyűjteményekről, képes ilyenek összeállítására, illetve alkalmazására. Tantárgyi követelmények kidolgozására képes.
 • Képes a tanulók személyre szabott, differenciált módszerekkel történő értékelésére.

Látogatható órák

Utoljára frissítve: 10/21/2021, 10:23:13 PM