Jelenlegi hely

Az Informatika Intézet záróvizsga ügyrendje

A záróvizsgára való jelentkezés

A záróvizsgára való jelentkezés pontos módját és határidejét a Kari záróvizsga ügyrend, valamint a Kari naptár szabályozza.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

  • az abszolutórium megszerzése,
  • a szakdolgozat vagy diplomamunka (továbbiakban dolgozat) legalább elégséges szintű bírálati javaslata a témavezető részéről.

A dolgozatok elkészítése és leadása:

A dolgozattal kapcsolatos tartalmi és formai követelményeket az Intézet „Diplomamunka, szakdolgozat szabályzat” tartalmazza.

A dolgozat leadás határidejét a kari naptár tartalmazza. A kari ügyrend tartalmazza a dolgozat elektronikus beadásának a módját.

Az elkészített dolgozatot a Kari naptárban meghatározott határidőre, a Kari ügyrendben meghatározott elektronikus felületen fel kell tölteni, majd két bekötött példányban le kell adni az Intézet tanulmányi felelőse részére.

A határidő lejárta után dolgozatot nem fogadunk el!

A dolgozatok bírálatának elkészítése

A dolgozat bírálatát a témavezető készíti el az Intézet honlapján közzétett sablonban. A bírálat beküldési határideje a hallgató védése előtti harmadik munkanap. A bírálatot aláírva, az Intézet tanulmányi felelősének kell eljuttatni két példányban.

A záróvizsga részei:

A záróvizsga két részből áll:

  • A dolgozat védése.
  • Szóbeli vizsga a tételekből.

A záróvizsga két része időben elkülönülve vagy közvetlenül egymás után történik.

A dolgozat védése:

A dolgozat védése két – a záróvizsga szempontjából egyenértékű – módon történhet.

  • Az Informatikai Intézeten belül készített dolgozatok védésére a Záróvizsgabizottság (ZVB) előtt, a szóbeli vizsgával azonos napon, közvetlenül a szóbeli vizsgával együtt kerül sor.
  • Az SZTE más intézeténél készített dolgozatok védése az adott intézetben, az ott szokásos védési eljárás szerint, az ottani védési bizottság előtt történik. A védési bizottság a ZVB részére a védésről és annak eredményéről jegyzőkönyvet/feljegyzést küld, melyet a ZVB a záróvizsga jegyzőkönyvéhez csatol.

A záróvizsga menete:

A vizsgázó két órával a vizsga megkezdése előtt jelentkezzen a felkészülési teremben, ahol megkapja a feleletéhez tartozó tételeket. A záróvizsga tételsorok a kar honlapján vannak közzétéve, a kiosztott tételek számát és körét a szakhoz kiegészítő záróvizsga szabályzata tartalmazza.

A felkészülési idő két óra, melynek során a vizsgázók használhatnak tankönyveket, jegyzeteket és saját írott előadásjegyzetet is. Az aktuális tételsorhoz kapcsolódó kidolgozott írásos anyagok használatát nem engedélyezzük!

A dolgozat védésének időtartama kb. 10 perc, továbbá a tételekre adott feleletek időtartama is tételenként kb. 10 perc.

A záróvizsga értékelése:

A záróvizsga bizottság 3 részjegyet ad:

  1. a dolgozat bírálati jegye (a témavezető által javasolt jegyet a bizottság elfogadhatja, vagy indokolt esetben felülbírálhatja),
  2. a dolgozat védésének érdemjegye,
  3. a tételekre adott szóbeli felelet jegye.

A záróvizsga, csak abban az esetben tekinthető sikeresnek, ha mindhárom részjegy legalább elégséges.

A diploma minősítésének kiszámítása az oklevél-követelményekben leírtak alapján történik.

Egyéb tudnivalók:

A záróvizsgára jelentkezett hallgatók – függetlenül attól, hogy melyik évben szereztek abszolutóriumot – az aktuális évben kiadott tételsorból tesznek záróvizsgát.

Az ügyrendben nem szabályozott részleteket az Informatika Intézet honlapján közzétett hirdetmény rendezi.

 

 

Elfogadva az Informatikai Tanszékcsoport tanácsának 2018. március 8-ai ülésén.

Kiegészítések a záróvizsga ügyrendhez