Skip navigation

Egyed-kapcsolat diagram leképezése relációsémákká

Célok

Volt már arról szó korábban, hogy egy adatbázis tervezése a logikai modell előállításával kezdődik, amelynek eszköze az E-K diagram, mint diagram alapú technika. Ebben a leckében egy lépéssel közelebb kerülünk ahhoz, hogy a logikai modellből relációs adatbázissémát készítsünk.

A lecke során áttekintjük a relációs adatbázissémákkal kapcsolatos átalános ismereteket és az E-K diagramok leképezését relációsémákká. A lecke végére az Olvasó önállóan is le fog tudni képezni egyed-kapcsolat diagramokat relációs adatbázissémákká.

Tanulási eredmények

Tudás

Ismeri a relációs adatmodell alapfogalmait (tábla, rekord,mező, szuperkulcs, kulcs, elsődleges kulcs, relációs adatbázis séma).

Ismeri az egyed-kapcsolat modellek relációs adatbázissémákká alakításának módját.

Képesség

Megfelelően használja a relációs adatmodell alapfogalmait dokumentációkban, rendszertervekben, leírásokban.

Alkalmazza az egyed-kapcsolat modell leképezésének szabályait.

Attitűd

Szem előt tartja a helyes fogalomhasználatot a relációs adatmodellel kapcsolatos leírások készítésénél.

Törekszik az egyed-kapcsolat diagram helyes leképezésére.Figyelembe veszi az egyszerűsítési szabályokat.

Autonómia-felelősség

Felelősséget vállal az általa készítet dokumentációk helyes fogalomhasználatáért. A hibás megfogalmazásokat önállóan javítja.

Önállóan készít egy egyed-kapcsolat modellből a relációs adatbázis sémákat. Felismeri és javítja a hibásan  leképezet sémákat, a hiányosságokat.

Időbeosztás

Jelen fejezet anyaga két tanórára van felosztva. Az elméleti áttekintés videóleckéjét és a házi feladatokat nem tekintjük a tanórán elvégzendő feladatok közé, azokat otthoni megtekintésre és kidolgozásra javasoljuk.

  • Elméleti áttekintés (órán kívüli, előzetes áttekintésre javasoljuk): kb. 30 perc
  • Relációs adatmodell: kb. 5 perc
  • Egyed-kapcsolat diagram leképezése relációs adatbázissémákká: kb. 20 perc
  • Példák (a leképezések reprodukálásával): 3 × 10 perc
  • Feladatok: 3 × 10 perc
  • Házi feladat (óra utáni otthon gyakorlásra javasoljuk): 3 × 10 perc
  • Projektmunka (otthoni áttekintésre, kidolgozásra javasoljuk): 10 perc
  • Ellenőrző kérdések (tanórán vagy tanórán kívül megoldandóak): 5 perc